หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
  : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555

 1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202107 - 1 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 (2-2-5)
202211 - 1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
202212 - 1 MAN AND CULTURE
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
202213 - 1 GLOBALIZATION
 โลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
203101 - 1 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
203102 - 1 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
203203 - 1 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
203204 - 1 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
203305 - 1 ENGLISH V
 ภาษาอังกฤษ 5
3 (3-0-6)
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 General Education Course (Science and Mathematics Course) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103113 - 1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
104113 - 1 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
105113 - 1 MAN AND TECHNOLOGY
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4 General Education Course (Social Sciences and Humanities Course) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์)หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114100 - 1 SPORT AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
2 (1-2-4)
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202261 - 1 RELIGION FOR LIFE
 ศาสนากับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
202262 - 1 BUDDHADHAMMA
 พุทธธรรม
2 (2-0-4)
202291 - 1 MODERN MANAGEMENT
 การจัดการสมัยใหม่
2 (2-0-4)
202292 - 1 TECHNOPRENEUR
 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202354 - 1 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทำงาน
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 136
 2.1 Basic Course (Science and Mathematics Course) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102111 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 เคมีพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
102112 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 (0-3-0)
103101 - 1 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
103104 - 1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
104101 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 หลักชีววิทยา 1
4 (4-0-8)
104102 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
105103 - 1 GENERAL PHYSICS
 ฟิสิกส์ทั่วไป
4 (4-0-8)
105193 - 1 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-0)

 2.2 Core Course กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 47
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102105 - 1 ORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
109201 - 1 BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมี
4 (4-0-8)
109204 - 1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
114101 - 2 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
114101 - 1 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
114102 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภททีม
3 (1-6-2)
114103 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทแรกเก็ต
3 (1-6-2)
114104 - 2 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TRACK AND FIELD
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน
3 (1-6-2)
114104 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TRACK ATHLETIC
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑาประเภทลู่
3 (1-6-2)
114105 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ำ
3 (1-6-2)
114106 - 1 SKILL AND SPORTS SCIENCE OF RHYTHMIC ACTIVITIES
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ
3 (1-6-2)
114107 - 1 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1
4 (3-3-6)
114201 - 1 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2
4 (3-3-6)
114202 - 2 PHYSIOLOGY OF EXERCISE
 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
4 (4-0-8)
114202 - 1 PHYSIOLOGY OF EXERCISE
 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
4 (4-0-8)
114203 - 2 BIOMECHANICS AND MOVEMENT IN SPORTS
 ชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา
4 (4-0-8)
114204 - 2 BIOMECHANICS AND MOVEMENT IN SPORTS LABORATORY
 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา
1 (0-3-0)
114205 - 2 SPORTS NUTRITION
 โภชนศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
114206 - 2 SPORTS NUTRITION LABORATORY
 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา
1 (0-3-0)

 2.3 Basic Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114221 - 2 PHYSICAL FITNESS TESTING AND ASSESSMENT FOR HEALTH AND COMPETITION
 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผลเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
4 (3-3-6)
114321 - 1 SPORTS PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการกีฬา
3 (3-0-6)
114322 - 2 EXERCISE PRESCRIPTION FOR COMPETITION
 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อการแข่งขัน
4 (2-6-4)
114323 - 2 SPORTS INJURIES
 การบาดเจ็บทางการกีฬา
4 (3-3-6)
114324 - 1 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SPORTS
 จิตวิทยาสังคมกีฬา
3 (3-0-6)
114326 - 1 DRUGS AND DOPING IN SPORTS
 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา
3 (3-0-6)
114329 - 2 MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา
2 (1-3-2)
114330 - 2 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 การบริหารจัดการกีฬาและการตลาด
3 (3-0-6)
114334 - 1 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1-3-2)
114481 - 2 SEMINAR
 สัมมนา
1 (0-3-3)

 2.4 Area of Concentration Course กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 38
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114207 - 2 SPORTS EQUIPMENTS AND TECHNOLOGY
 อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการกีฬา
3 (3-0-6)
114327 - 2 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพและการป้องกัน
3 (3-0-6)
114328 - 2 ADMINISTRATION OF BODY AND MIND IN EASTERN STYLE
 การบริหารกายและจิตตามแนวตะวันออก
3 (1-6-2)
114331 - 2 SPORTS COACHING
 การฝึกสอนกีฬา
4 (4-0-8)
114332 - 2 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
4 (4-0-8)
114333 - 1 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 พฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
114335 - 1 MOTOR SKILL LEARNING
 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
3 (3-0-6)
114421 - 1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 กีฬาในเชิงการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3 (3-0-6)
114422 - 2 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 การออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
4 (4-0-8)
114423 - 2 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 การจัดศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อการแข่งขันและการจัดการสปา
3 (3-0-6)
114430 - 2 SPORTS SCIENCE FOR PROFESSIONAL SPORTS
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อกีฬาอาชีพ
3 (1-6-2)
114482 - 2 SPORTS SCIENCE PROJECT
 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (0-6-4)

 3. Cooperative Education Course หมวดวิชาสหกิจศึกษาหรือทดแทนสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114483 - 1 SPORTS SCIENCE RESEARCH
 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
8 (0-0-24)
114490 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-3)
114491 - 2 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
8 (0-0-0)

 4. Free Elective Course (no less than) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.