หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
  : วท.ม. (จุลชีววิทยา) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : จุลชีววิทยา-แผน ก 1

 1. Scheme A1: Conducting research leading to a thesis (no less than) แผน ก แบบ ก 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1 Thesis (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
108798 - 1 M.SC.THESIS SCHEME A 1
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 1
48 (0-0-0)

 1.2 Seminar Courses รายวิชาสัมมนา (นศ.ต้องลงเรียน 108781 และ 108782 โดยไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
108781 - 2 SEMINAR 1
 สัมมนา 1
1 (1-0-6)
108782 - 2 SEMINAR 2
 สัมมนา 2
1 (1-0-6)

 2. Comprehensive Examination สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.