หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
  : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิสารสนเทศ-2563 (สหวิทยาการ)

 1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202108 - 1 DIGITAL LITERACY
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
202109 - 1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
202201 - 1 LIFE SKILLS
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
202202 - 1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
202203 - 1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
202207 - 1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 Selected General Education Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202175 - 1 ART APPRECIATION
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
202181 - 1 HOLISTIC HEALTH
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
202222 - 1 PROFESSIONAL AND COMMUNITY ENGAGEMENT
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202331 - 1 ASEAN STUDIES
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
202373 - 1 DESIGN THINKING
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 126
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 34
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102111 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 เคมีพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
102112 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 (0-3-0)
103104 - 1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
103109 - 1 ESSENTIAL CALCULUS
 แคลคูลัสพื้นฐาน
4 (4-0-8)
105103 - 1 GENERAL PHYSICS
 ฟิสิกส์ทั่วไป
4 (4-0-8)
105193 - 1 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-0)
106101 - 1 FUNDAMENTALS OF EARTH AND GEOINFORMATICS SCIENCES
 วิทยาศาสตร์โลกและภูมิสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน
4 (4-0-12)
106102 - 1 FUNDAMENTALS OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
3 (3-0-9)
106103 - 1 GEOINFORMATICS TECHNOLOGY FOR FIELD STUDY AND RESEARCH
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาและวิจัยภาคสนาม
2 (1-3-4)
106201 - 1 ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA
 พีชคณิตเชิงเส้นมูลฐาน
4 (4-0-12)
106202 - 1 BASIC COMPUTER PROGRAMMING IN SCIENCE
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
4 (3-3-10)

 2.2 Area of Concentration Course (no less than) วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 80
 2.2.1 Basic Compulsory Courses วิชาบังคับพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106111 - 1 FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING
 การสำรวจจากระยะไกลพื้นฐาน
4 (4-0-12)
106112 - 1 DIGITAL IMAGE PROCESSING AND ANALYSIS
 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเชิงเลข
4 (3-3-10)
106211 - 1 VISUAL INTERPRETATION FOR HIGH RESOLUTION IMAGE
 การแปลตีความภาพความละเอียดสูงด้วยสายตา
4 (3-3-10)
106212 - 1 FUNDAMENTALS OF SURVEYING AND MAPPING
 การสำรวจและทำแผนที่พื้นฐาน
4 (3-3-10)
106213 - 1 FUNDAMENTALS OF PHOTOGRAMMETRY
 การรังวัดด้วยภาพพื้นฐาน
4 (4-0-12)
106214 - 1 FUNDAMENTALS OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน
4 (3-3-10)
106215 - 1 GEOSPATIAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
4 (3-3-10)
106216 - 1 GEOSTATISTICS
 สถิติเชิงพื้นที่
4 (3-3-10)
106217 - 1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
4 (3-3-10)
106218 - 1 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOINFORMATICS APPLICATIONS
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางภูมิสารสนเทศ
4 (3-3-10)
106219 - 1 COMMERCIAL INNOVATION AND BUSINESS STARTUP FOR GEOINFORMATICS
 นวัตกรรมการค้าและต้นแบบทางภูมิสารสนเทศ
4 (3-3-10)
106311 - 1 TECHNOLOGY FOR GEOINFORMATICS-BUSINESS STARTUP
 เทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการด้านภูมิสารสนเทศ
4 (3-3-10)
106312 - 1 GEOINFORMATICS FOR URBAN PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการวางผังเมืองและการวางแผนพัฒนาภูมิภาค
4 (4-0-12)
106313 - 1 GEOINFORMATICS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL SECTOR MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการภาคเกษตรอย่างยั่งยืน
4 (4-0-12)
106314 - 1 GEOINFORMATICS FOR NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-12)
106315 - 1 GEOINFORMATICS FOR DISASTER MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติ
4 (4-0-12)

 2.2.2 Elective Compulsory Courses กลุ่มวิชาบังคับเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102214 - 1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS
 เคมีปริมาณวิเคราะห์
3 (3-0-6)
103231 - 1 DIFFERENTIAL EQUATIONS I
 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
4 (4-0-8)
106331 - 1 OPTICAL AND THERMAL REMOTE SENSING
 การสำรวจจากระยะไกลช่วงคลื่นทัศนศาสตร์และคลื่นความร้อน
4 (4-0-12)
106332 - 1 MICROWAVE REMOTE SENSING
 การสำรวจจากระยะไกลช่วงคลื่นไมโครเวฟ
4 (4-0-12)
106333 - 1 HYPERSPECTRAL REMOTE SENSING
 การสำรวจจากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัม
4 (3-3-10)
106334 - 1 LIDAR REMOTE SENSING
 การสำรวจจากระยะไกลระบบไลดาร์
4 (4-0-12)
106335 - 1 CARTOGRAPHY
 การทำแผนที่
4 (4-0-12)
106336 - 1 GLOBAL POSITIONING SYSTEM AND APPLICATIONS
 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกและการประยุกต์
4 (3-3-10)
106337 - 1 UAV SURVEYING AND MAPPING FOR ADVANCED DIGITAL PHOTOGRAMMETRY
 การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่เพื่อการรังวัดด้วยภาพขั้นสูง
4 (3-3-10)
106338 - 1 MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS
 การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์
4 (3-3-10)
106339 - 1 PRINCIPLES OF SPATIAL MODEL DEVELOPMENT AND APPLICATIONS
 หลักการพัฒนาและประยุกต์แบบจำลองเชิงพื้นที่
4 (3-3-10)
106341 - 1 LOCATION ANALYSIS
 การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง
4 (3-3-10)
106342 - 1 WEB-BASED SPATIAL MODELING AND MAPPING
 การสร้างแบบจำลองและการทำแผนที่ผ่านระบบเครือข่าย
4 (3-3-10)
106343 - 1 OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS
 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงวัตถุ
4 (3-3-10)
106344 - 1 BIG DATA ANALYTICS FOR GEOINFORMATICS APPLICATIONS
 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางภูมิสารสนเทศ
4 (3-3-10)
106345 - 1 ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND DEEP LEARNING FOR ADVANCED GEOINFORMATICS APPLICATIONS
 โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศขั้นสูง
4 (3-3-10)
106351 - 1 GEOINFORMATICS FOR METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY STUDIES
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาทางอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา
4 (3-3-10)
106352 - 1 GEOINFORMATICS FOR ANTHROPOLOGY AND PALEO ENVIRONMENT STUDIES
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาทางมานุษยวิทยาและสภาพแวดล้อมบรรพกาล
4 (4-0-12)
106353 - 1 GEOINFORMATICS FOR PUBLIC AND SECURITY AFFAIRS MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการพันธกิจภาครัฐและงานด้านความมั่นคง
4 (4-0-12)
106354 - 1 URBAN AND PLANNING THEORY
 ทฤษฎีเมืองและการวางแผน
4 (4-0-12)
106355 - 1 GEOINFORMATICS FOR PLANNING AND MANAGEMENT OF SMART CITY
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการวางแผนและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ
4 (4-0-12)
106356 - 1 PUBLIC INFRASTRUCTURE PLANNING AND MANAGEMENT
 การวางแผนและการจัดการสาธารณูปโภค
4 (4-0-12)
106357 - 1 CONSERVATION OF URBAN AND BUILT ENVIRONMENT
 การอนุรักษ์เมืองและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
4 (4-0-12)
106358 - 1 URBAN POLLUTION AND URBAN DISASTER MANAGEMENT
 การจัดการมลภาวะเมืองและภัยพิบัติเมือง
4 (4-0-12)
106359 - 1 GEOINFORMATICS FOR SMART TRANSPORTATION AND TRAFFIC SYSTEM MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจรอัจฉริยะ
4 (3-3-10)
106361 - 1 GEOINFORMATICS FOR INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT OF LAND AND RESOURCES
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรระดับลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
4 (4-0-12)
106362 - 1 GEOINFORMATICS FOR PRECISION AGRICULTURE
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการเกษตรแบบแม่นยำ
4 (3-3-10)
106363 - 1 AGRICULTURAL LAND USE PLANNING
 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
4 (4-0-12)
106364 - 1 GEOINFORMATICS FOR AGRICULTURAL ECONOMICS MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการเศรษฐกิจภาคเกษตร
4 (4-0-12)
106365 - 1 NATURAL DISASTER RISK MANAGEMENT IN AGRICULTURE
 การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในภาคเกษตร
4 (4-0-12)
106366 - 1 HYDROLOGY AND WATER RESOURCE MANAGEMENT
 อุทกวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
4 (4-0-12)
106367 - 1 ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY MANAGEMENT
 การบริหารจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
4 (4-0-12)
106368 - 1 FOREST RESOURCE AND CONSERVATION AREA MANAGEMENT
 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่อนุรักษ์
4 (4-0-12)
106369 - 1 LAW AND POLICY ON NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
 กฏหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-12)
106371 - 1 FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
 หลักการพื้นฐานของการวางแผนและจัดการสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-12)
106372 - 1 CLIMATE CHANGE AND IMPACTS ON HUMAN AND ENVIRONMENT
 การผันแปรของสภาพอากาศและผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-12)
106373 - 1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-12)
106374 - 1 DISASTER SPATIAL MODELS
 แบบจำลองเชิงพื้นที่ด้านภัยพิบัติ
4 (4-0-12)
106375 - 1 DISASTER PLANNING AND POST-DISASTER RECOVERY
 การวางแผนรับมือภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
4 (4-0-12)
205305 - 1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
205306 - 1 GO-TO-MARKET STRATEGIES FOR INNOVATIVE PRODUCT AND SERVICE
 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205307 - 1 BUSINESS PLAN AND FINANCING
 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน
3 (3-0-6)
205381 - 2 BUSINESS MODEL INNOVATION
 นวัตกรรมแบบจำลองธุรกิจ
2 (1-2-3)
205382 - 2 PRODUCT AND SERVICE DESIGN
 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
2 (1-2-3)
205383 - 1 LEGAL ASPECTS FOR INNOVATIVE ENTREPRENEURS
 ประเด็นกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205384 - 1 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES FOR INNOVATIVE BUSINESS
 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205385 - 1 SOCIAL INNOVATION DEVELOPMENT
 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
2 (1-2-3)
205386 - 1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
2 (1-2-3)
205387 - 1 TECHNOPRENEURSHIP
 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
205388 - 1 ENTREPRENEURIAL LOGISTICS
 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)

 2.3 Project Courses วิชาโครงงานหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106381 - 1 UNDERGRADUATE PROJECT
 โครงงานระดับปริญญาตรี
3 (1-6-5)

 2.4 Cooperative Education Course กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106391 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 วิชาเตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-3)
106491 - 1 COOPERATIVE EDUCATION I
 วิชาสหกิจศึกษา 1
8 (0-0-0)
106492 - 1 RESEARCH PROJECT
 วิชาโครงการวิจัย
8 (0-0-0)
106493 - 1 COOPERATIVE EDUCATION II
 วิชาสหกิจศึกษา 2
8 (0-0-0)

 3. Free Elective Course (no less than) หมวดวิชาเลือกเสรี (แนะนำรายวิชาที่นศ.ควรเลือก 106401-106407) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.