หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
  : วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ)

 1. Electives Courses แผน ก(1) มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 45
 1.1 Thesis วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106691 - 2 M.SC. THESIS (SCHEME A 1)
 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
45 (0-0-0)

 2 Seminar Courses วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106681 - 2 SEMINAR I (FOR M.SC.PROGRAM)
 สัมมนาระดับปริญญาโท 1
1 (1-0-3)
106682 - 2 SEMINAR II (FOR M.SC.PROGRAM)
 สัมมนาระดับปริญญาโท 2
1 (1-0-3)

 3 Comprehensive Examination การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 4 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.