หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
  : วท.ม. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2

 1. Scheme A2: A research-based program leading to a thesis and course work (no less than) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1 Core Courses (no less than) รายวิชาแกน ไม่น้อยกว่า (เลือกเรียน 104604 และ/หรือ 104603 โดยความเห็นชอบของสาขา)หน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104600 - 1 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมระดับสูง
4 (4-0-8)
104601 - 3 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104602 - 2 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 วิธีวิจัยและสถิติทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104603 - 4 ENVIROMENTAL CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์ทางสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104604 - 3 ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2 Major Course / Special Problems , Special Toppics (no less than) รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104610 - 1 ADVANCED ECOLOGY
 นิเวศวิทยาระดับสูง
4 (3-3-6)
104611 - 2 FRESHWATER ECOLOGY
 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด
4 (4-0-8)
104612 - 2 TERRESTRIAL ECOLOGY
 นิเวศวิทยาภาคพื้น
4 (4-0-8)
104615 - 2 SOIL ECOLOGY
 นิเวศวิทยาดิน
4 (4-0-8)
104620 - 2 BIODIVERSITY AND CONSERVATION
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
4 (4-0-8)
104621 - 2 BIOGEOGRAPHY
 ชีวภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104622 - 2 DIVERSITY OF PLANTS
 ความหลากหลายของพืช
4 (3-3-6)
104623 - 2 DIVERSITY OF ANIMALS
 ความหลากหลายของสัตว์
4 (4-0-8)
104624 - 2 PALEONTOLOGY
 บรรพชีวินวิทยา
4 (4-0-8)
104640 - 2 MOLECULAR GENETICS
 อนูพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104641 - 3 ECOGENETICS
 นิเวศพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104642 - 3 POPULATION GENETICS
 ประชากรพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104644 - 2 MOLECULAR EVOLUTION
 วิวัฒนาการระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
104645 - 2 EVOLUTIIONARY GENETICS
 พันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการ
4 (4-0-8)
104660 - 1 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104661 - 2 INDUSTRIAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาทางด้านอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
104711 - 2 HUMAN ECOLOGY
 นิเวศวิทยามนุษย์
4 (4-0-8)
104714 - 2 BIOLOGICAL CONTROL
 การควบคุมทางชีวภาพ
4 (4-0-8)
104716 - 1 TROPICAL FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT
 นิเวศวิทยาและการจัดการป่าไม้เขตร้อน
4 (4-0-8)
104718 - 1 WETLAND ECOLOGY AND MANAGEMENT
 นิเวศวิทยาและการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
4 (4-0-8)
104719 - 1 WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT
 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า
4 (4-0-8)
104721 - 2 ADVANCED BIOSYSTEMATICS
 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตระดับสูง
4 (3-3-6)
104722 - 2 SPECIES AND SPECIATION
 สปีชีส์และการเกิดสปีชีส์
3 (3-0-6)
104724 - 2 PLANT GEOGRAPHY
 พฤกษภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104725 - 3 ZOOGEOGRAPHY
 สัตวภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104726 - 1 ETHNOBOTANY
 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
4 (4-0-8)
104731 - 3 ENVIRONMENTAL PLANT PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของพืช
4 (3-3-6)
104732 - 2 ENVIRONMENTAL ANIMAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์
4 (3-3-6)
104733 - 1 COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY
 การศึกษาระบบต่อมไร้ท่อเชิงเปรียบเทียบ
4 (4-0-8)
104734 - 1 AVIAN PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของสัตว์ปีก
3 (3-0-6)
104766 - 2 ENVIRONMENTAL IMPACTS OF NANOMATERIALS
 ผลกระทบทางชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมของวัสดุนาโน
4 (4-0-8)
104767 - 1 NANOTOXICOLOGY
 พิษวิทยานาโน
4 (4-0-8)
104768 - 1 ENVIRONMENTAL NANOTECHNOLOGY
 นาโนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104769 - 1 GREEN TECHNOLOGY OF NANOMATERIALS
 เทคโนโลยีเขียวของวัสดุนาโน
4 (4-0-8)
104794 - 2 SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 ปัญหาพิเศษชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
4 (0-12-12)
104795 - 3 SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY II
 ปัญหาพิเศษชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
4 (0-12-12)
104796 - 2 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 หัวข้อพิเศษชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
4 (4-0-8)
104797 - 2 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY II
 หัวข้อพิเศษชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
4 (4-0-8)
104818 - 1 MARINE AND COASTAL ECOLOGY AND MANAGEMENT
 นิเวศวิทยาและการจัดการทางทะเลและชายฝั่ง
4 (4-0-8)
104819 - 1 ECOLOGICAL STATISTIC AND MODELING
 สถิติและการสร้างแบบจำลองทางนิเวศวิทยา
4 (4-0-8)
104831 - 3 PLANT RESPONSES TO ENVIRONMENTAL STRESS
 การตอบสนองของพืชต่อความเครียดทางสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104850 - 2 MOLECULAR BIOLOGY
 อณูชีววิทยา
4 (4-0-8)
104852 - 3 PRINCIPLES OF MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES
 หลักการของเทคนิคในการศึกษาอณูชีววิทยา
4 (4-0-8)
104853 - 2 CELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION
 การสื่อสารในระดับเซลล์
3 (3-0-6)
104854 - 2 TECHNIQUES IN MOLECULAR BIOLOGY
 เทคนิคทางอณูชีววิทยา
4 (2-6-4)
104855 - 3 PLANT GENETIC ENGINEERING
 พันธุวิศวกรรมพืช
4 (4-0-8)
104856 - 3 RNA INTERFERENCE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอาร์เอ็นเออินเทอร์เฟียเร็นซ์
4 (4-0-8)
104858 - 2 ADVANCED PLANT MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชขั้นสูง
4 (4-0-8)
104862 - 2 NANO-INNOVATIONS FOR WATER TREATMENT
 นวัตกรรมนาโนสำหรับการบำบัดน้ำ
4 (4-0-8)
104863 - 1 SILVER NANOPARTICLES AND BIO-APPLICATIONS
 อนุภาคนาโนซิลเวอร์และประโยชน์ทางชีวภาพ
4 (4-0-8)
104864 - 1 RISK ASSESSMENT OF NANOMATERIALS
 การประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโน
4 (4-0-8)
104865 - 1 NANOMATERIAL WASTE MANAGEMENT
 การจัดการของเสียจากวัสดุนาโน
4 (4-0-8)

 1.3 Electives Courses (no less than) รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104686 - 3 SCIENTIFIC WRITING IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ในทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104687 - 3 SCIENTIFIC RESEARCH UNDERSTANDING AND EVALUATION
 การทำความเข้าใจและประเมินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
104771 - 1 BIOINFORMATICS
 ชีวสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
104772 - 1 SENSOR-BASED ECOLOGY
 นิเวศวิทยาและเทคโนโลยีเซนเซอร์
4 (4-0-8)
104781 - 3 INTELLECTUAL PROPERTY IN BIO-RESEARCH
 ทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยทางชีวภาพ
3 (3-0-6)
104888 - 1 ECOTOURISM AND MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
4 (4-0-8)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)

 1.4 Seminar Courses (no less than) รายวิชาสัมมนา ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104791 - 1 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 สัมมนาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
1 (1-0-2)
104792 - 1 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY II
 สัมมนาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
1 (1-0-2)
104793 - 1 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY III
 สัมมนาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3
1 (1-0-2)

 1.5 Thesis (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104798 - 2 M.SC.THESIS (SCHEME A2)
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (แบบ ก 2)
16 (0-0-0)

 2. Comprehensive Examination สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.