หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
  : วท.บ. (ชีววิทยา) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ชีววิทยา-2560

 1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202108 - 1 DIGITAL LITERACY
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
202109 - 1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
202201 - 1 LIFE SKILLS
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
202202 - 1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
202203 - 1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
202207 - 1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 Selected General Education Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202175 - 1 ART APPRECIATION
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
202181 - 1 HOLISTIC HEALTH
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
202222 - 1 PROFESSIONAL AND COMMUNITY ENGAGEMENT
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202331 - 1 ASEAN STUDIES
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
202373 - 1 DESIGN THINKING
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 112
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 35
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
101302 - 1 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
102101 - 2 CHEMISTRY I
 เคมี 1
3 (3-0-6)
102102 - 1 CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-0)
102103 - 2 CHEMISTRY II
 เคมี 2
3 (3-0-6)
102104 - 1 CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-0)
103121 - 1 ANALYTICAL CALCULUS I
 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4 (4-0-8)
103122 - 1 ANALYTICAL CALCULUS II
 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
4 (4-0-8)
104171 - 1 BIOLOGY I
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
104172 - 1 BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
104173 - 1 BIOLOGY II
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
104174 - 1 BIOLOGY LABORATORY II
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-0)
105111 - 2 MECHANICS AND HEAT
 กลศาสตร์และความร้อน
3 (3-0-6)
105112 - 1 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS
 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
3 (3-0-6)
105196 - 1 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
1 (0-3-0)
105197 - 1 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS LABORATORY
 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
1 (0-3-0)

 2.2 Core Course กลุ่มวิชาแกนสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102121 - 1 ORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอินทรีย์ 1
4 (4-0-8)
102122 - 1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-0)
103141 - 2 STATISTICAL METHODS
 วิธีเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
104270 - 1 BIOSTATISTICS
 ชีวสถิติ
2 (2-0-4)
108201 - 1 MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยา
4 (4-0-8)
108202 - 1 MICROBIOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-0)
109201 - 1 BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมี
4 (4-0-8)
109204 - 1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)

 2.3 Compulsory Courses กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 53
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104105 - 2 FUNDAMENTAL GENETICS
 พันธุศาสตร์พื้นฐาน
4 (4-0-8)
104106 - 2 FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORY
 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน
1 (0-3-0)
104211 - 1 CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์
4 (4-0-8)
104221 - 1 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY
 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
4 (4-0-8)
104222 - 1 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY LABORATORY
 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
1 (0-3-0)
104241 - 1 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
4 (4-0-8)
104242 - 1 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY LABORATORY
 ปฏิบัติการการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
1 (0-3-0)
104312 - 1 MOLECULAR CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
2 (2-0-4)
104323 - 1 PLANT PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของพืช
4 (4-0-8)
104324 - 1 PLANT PHYSIOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
1 (0-3-0)
104331 - 1 INVERTEBRATE ZOOLOGY
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
4 (4-0-8)
104332 - 1 INVERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
1 (0-3-0)
104333 - 1 VERTEBRATE ZOOLOGY
 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
4 (4-0-8)
104334 - 1 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
1 (0-3-0)
104335 - 1 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS
 ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
2 (2-0-4)
104336 - 1 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS LABORATORY
 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
1 (0-3-0)
104351 - 1 ECOLOGY
 นิเวศวิทยา
4 (4-0-8)
104352 - 1 ECOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1 (0-3-0)
104361 - 1 EVOLUTION
 วิวัฒนาการ
4 (4-0-8)
104390 - 1 SENIOR PROJECT
 โครงงาน
3 (0-9-0)
104393 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (0-3-0)
104493 - 1 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (0-3-0)

 2.4 Area of Concentration Course (no less than) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104301 - 1 HUMAN GENETICS
 พันธุศาสตร์มนุษย์
4 (4-0-8)
104325 - 2 PLANT TAXONOMY
 อนุกรมวิธานพืช
4 (4-0-8)
104326 - 1 ECONOMIC BOTANY
 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
4 (4-0-8)
104327 - 1 PLANT CELL AND TISSUE CULTURE
 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช
4 (3-3-9)
104328 - 1 PLANT MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
4 (4-0-8)
104362 - 1 ANIMAL BEHAVIOR
 พฤติกรรมสัตว์
4 (4-0-8)
104372 - 2 BIOETHICS
 ชีวจริยศาสตร์
2 (2-0-4)
104373 - 1 NATURAL BIOPOLYMERS AND BIOLOGICAL APPLICATIONS
 ชีวพอลิเมอร์ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
104374 - 1 PCR TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีพีซีอาร์
2 (2-0-4)
104375 - 1 PHOTOGRAPHY FOR CONSERVATION PURPOSES
 การถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์
2 (1-2-3)
104600 - 1 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมระดับสูง
4 (4-0-8)
104602 - 2 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 วิธีวิจัยและสถิติทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104603 - 4 ENVIROMENTAL CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์ทางสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104604 - 3 ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104610 - 1 ADVANCED ECOLOGY
 นิเวศวิทยาระดับสูง
4 (3-3-6)
104612 - 2 TERRESTRIAL ECOLOGY
 นิเวศวิทยาภาคพื้น
4 (4-0-8)
104615 - 2 SOIL ECOLOGY
 นิเวศวิทยาดิน
4 (4-0-8)
104620 - 2 BIODIVERSITY AND CONSERVATION
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
4 (4-0-8)
104621 - 2 BIOGEOGRAPHY
 ชีวภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104622 - 2 DIVERSITY OF PLANTS
 ความหลากหลายของพืช
4 (3-3-6)
104623 - 2 DIVERSITY OF ANIMALS
 ความหลากหลายของสัตว์
4 (4-0-8)
104624 - 2 PALEONTOLOGY
 บรรพชีวินวิทยา
4 (4-0-8)
104625 - 2 PALEOBOTANY
 พฤกษศาสตร์บรรพกาล
4 (4-0-8)
104640 - 2 MOLECULAR GENETICS
 อนูพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104642 - 3 POPULATION GENETICS
 ประชากรพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104644 - 2 MOLECULAR EVOLUTION
 วิวัฒนาการระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
104645 - 2 EVOLUTIIONARY GENETICS
 พันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการ
4 (4-0-8)
104660 - 1 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104662 - 1 FOOD TOXICOLOGY
 พิษวิทยาด้านอาหาร
4 (4-0-8)
104685 - 1 BIOLOGICAL INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา
4 (3-3-10)
104712 - 2 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-6)
104721 - 2 ADVANCED BIOSYSTEMATICS
 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตระดับสูง
4 (3-3-6)
104731 - 3 ENVIRONMENTAL PLANT PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของพืช
4 (3-3-6)
104732 - 2 ENVIRONMENTAL ANIMAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์
4 (3-3-6)
104733 - 1 COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY
 การศึกษาระบบต่อมไร้ท่อเชิงเปรียบเทียบ
4 (4-0-8)
104734 - 1 AVIAN PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของสัตว์ปีก
3 (3-0-6)
104762 - 2 IMMUNOTOXICOLOGY
 พิษวิทยาของระบบภูมคุ้มกัน
4 (4-0-8)
104765 - 1 MEDICINAL NATURAL PLANTS AND DRUGS FROM NATURE
 สมุนไพรและยาที่ได้จากธรรมชาติ
4 (4-0-8)
104831 - 3 PLANT RESPONSES TO ENVIRONMENTAL STRESS
 การตอบสนองของพืชต่อความเครียดทางสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104852 - 3 PRINCIPLES OF MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES
 หลักการของเทคนิคในการศึกษาอณูชีววิทยา
4 (4-0-8)
104853 - 2 CELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION
 การสื่อสารในระดับเซลล์
3 (3-0-6)
104854 - 2 TECHNIQUES IN MOLECULAR BIOLOGY
 เทคนิคทางอณูชีววิทยา
4 (2-6-4)
104856 - 3 RNA INTERFERENCE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอาร์เอ็นเออินเทอร์เฟียเร็นซ์
4 (4-0-8)
108601 - 2 GRADUATE MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-8)
108610 - 2 MICROBIAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
4 (4-0-12)
108710 - 1 MICROBIAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
108712 - 1 BACTERIAL CELL MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS
 อณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ของเซลล์แบคทีเรีย
4 (4-0-12)
108730 - 2 INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
108740 - 1 MEDICAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาการแพทย์
4 (4-0-8)
108741 - 3 IMMUNOLOGY
 ภูมิคุ้มกันวิทยา
4 (4-0-8)
115602 - 1 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN BIOMEDICAL SCIENCES
 วิธีวิจัยและสถิติสำหรับชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115604 - 1 FUNDAMENTAL BIOMEDICAL SCIENCES I
 หลักพื้นฐานทางชีวเวชศาสตร์ 1
4 (4-0-12)
115605 - 1 FUNDAMENTAL BIOMEDICAL SCIENCES II
 หลักพื้นฐานทางชีวเวชศาสตร์ 2
4 (4-0-12)
115701 - 1 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
4 (4-0-12)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205502 - 2 OPPORTUNITY AND FEASIBILITY ANALYSIS
 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2 (2-0-4)
205503 - 2 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
2 (2-0-4)
205504 - 2 PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2 (2-0-4)
205505 - 1 SERVICE DESIGN
 การออกแบบการบริการ
2 (2-0-4)
205506 - 1 BUSINESS MODELS AND STRATEGIES FOR NEW VENTURE
 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
205507 - 1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 การตลาดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205508 - 1 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 การเงินผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205509 - 1 SUPPLY CHAIN FOR NEW VENTURE
 ห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจใหม่
2 (2-0-4)
205510 - 2 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTMENT
 การร่วมทุนและการระดมทุน
2 (2-0-4)
205511 - 2 LEGAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP
 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
205512 - 2 MANAGING A GROWING VENTURE
 การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต
3 (3-0-6)
205513 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM I
 ปฏิบัติการการประกอบการ 1
1 (0-4-0)
205514 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM II
 ปฏิบัติการการประกอบการ 2
1 (0-4-0)
205515 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM III
 ปฏิบัติการการประกอบการ 3
1 (0-4-0)

 3. Cooperative Education Course หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104391 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-3)
104392 - 2 COOPERATIVE EDUCATION I
 สหกิจศึกษา 1
8 (0-0-0)
104492 - 1 RESEARCH PROJECT
 โครงการวิจัย
8 (0-24-0)
104494 - 1 COOPERATIVE EDUCATION II
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-0)

 4. Free Elective Course (no less than) หมวดวิชาเลือกเสรี (แนะนำรายวิชาที่นศ.ควรเลือก 101303 202292 และ 235377) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.