หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
  : วท.บ. (เคมี) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : เคมี-2560

 1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202108 - 1 DIGITAL LITERACY
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
202109 - 1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
202201 - 1 LIFE SKILLS
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
202202 - 1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
202203 - 1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
202207 - 1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 Selected General Education Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202175 - 1 ART APPRECIATION
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
202181 - 1 HOLISTIC HEALTH
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
202222 - 1 PROFESSIONAL AND COMMUNITY ENGAGEMENT
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202331 - 1 ASEAN STUDIES
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
202373 - 1 DESIGN THINKING
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 110
 2.1 Basic Course (Science and Mathematics Course) กลุ่มวิชาแกน วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 35
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102101 - 2 CHEMISTRY I
 เคมี 1
3 (3-0-6)
102102 - 1 CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-0)
102103 - 2 CHEMISTRY II
 เคมี 2
3 (3-0-6)
102104 - 1 CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-0)
103121 - 1 ANALYTICAL CALCULUS I
 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4 (4-0-8)
103122 - 1 ANALYTICAL CALCULUS II
 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
4 (4-0-8)
103141 - 2 STATISTICAL METHODS
 วิธีเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
104171 - 1 BIOLOGY I
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
104172 - 1 BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
104173 - 1 BIOLOGY II
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
104174 - 1 BIOLOGY LABORATORY II
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-0)
105111 - 2 MECHANICS AND HEAT
 กลศาสตร์และความร้อน
3 (3-0-6)
105112 - 1 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS
 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
3 (3-0-6)
105196 - 1 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
1 (0-3-0)
105197 - 1 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS LABORATORY
 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
1 (0-3-0)

 2.2 Area of Concentration Course (Compulsory Courses) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 69
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
101302 - 1 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
102105 - 2 LABORATORY SAFETY
 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
1 (1-0-2)
102121 - 1 ORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอินทรีย์ 1
4 (4-0-8)
102122 - 1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-0)
102131 - 1 ANALYTICAL CHEMISTRY I
 เคมีวิเคราะห์ 1
3 (3-0-6)
102132 - 1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
1 (0-3-0)
102211 - 2 INORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
102212 - 2 INORGANIC CHEMISTRY II
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
102213 - 1 INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
1 (0-3-0)
102223 - 2 ORGANIC CHEMISTRY II
 เคมีอินทรีย์ 2
4 (4-0-8)
102224 - 1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-3-0)
102233 - 2 ANALYTICAL CHEMISTRY II
 เคมีวิเคราะห์ 2
3 (3-0-6)
102234 - 1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
1 (0-3-0)
102241 - 2 PHYSICAL CHEMISTRY I
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
102242 - 2 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1 (0-3-0)
102243 - 1 PHYSICAL CHEMISTRY II
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
102250 - 1 CHEMICAL CALCULATIONS
 การคำนวณทางเคมี
3 (3-0-6)
102271 - 1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY I
 หลักชีวเคมี 1
3 (3-0-6)
102272 - 1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 1
1 (0-3-0)
102273 - 1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY II
 หลักชีวเคมี 2
3 (3-0-6)
102274 - 1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 2
1 (0-3-0)
102306 - 1 RESEARCH WRITING IN CHEMISTRY
 การเขียนงานวิจัยทางเคมี
2 (2-0-4)
102314 - 1 ADVANCE INORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
102315 - 1 ADVANCE INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
1 (0-3-0)
102325 - 1 ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
102335 - 1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS
 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ
3 (3-0-6)
102336 - 1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ
1 (0-3-0)
102344 - 1 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY
 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
102345 - 1 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการทางเคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
1 (0-3-0)
102381 - 1 CHEMISTRY SEMINAR 1
 สัมมนาทางเคมี 1
1 (0-1-2)
102390 - 1 PROJECT
 โครงงาน
3 (0-9-0)
102482 - 1 CHEMISTRY SEMINAR 2
 สัมมนาทางเคมี 2
1 (0-1-2)

 2.3 Area of Concentration Course (Elective Course) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102460 - 2 CHEMISTRY IN DAILY LIFE
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
102461 - 1 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CHEMISTRY
 เคมีอุตสาหกรรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
102462 - 1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
102463 - 1 INTRODUCTION TO POLYMER CHEMISTRY
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
102464 - 1 INTRODUCTION TO PETROCHEMISTRY
 ปิโตรเคมีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205502 - 2 OPPORTUNITY AND FEASIBILITY ANALYSIS
 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2 (2-0-4)
205503 - 2 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
2 (2-0-4)
205504 - 2 PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2 (2-0-4)
205505 - 1 SERVICE DESIGN
 การออกแบบการบริการ
2 (2-0-4)
205506 - 1 BUSINESS MODELS AND STRATEGIES FOR NEW VENTURE
 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
205507 - 1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 การตลาดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205508 - 1 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 การเงินผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205509 - 1 SUPPLY CHAIN FOR NEW VENTURE
 ห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจใหม่
2 (2-0-4)
205510 - 2 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTMENT
 การร่วมทุนและการระดมทุน
2 (2-0-4)
205511 - 2 LEGAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP
 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
205512 - 2 MANAGING A GROWING VENTURE
 การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต
3 (3-0-6)
205513 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM I
 ปฏิบัติการการประกอบการ 1
1 (0-4-0)
205514 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM II
 ปฏิบัติการการประกอบการ 2
1 (0-4-0)
205515 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM III
 ปฏิบัติการการประกอบการ 3
1 (0-4-0)

 3. Cooperative Education Course and Research Project Course หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102391 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
102492 - 2 COOPERATIVE EDUCATION I
 สหกิจศึกษา 1
8 (0-0-0)
102493 - 1 COOPERATIVE EDUCATION II
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-0)
102494 - 1 RESEARCH PROJECT I
 โครงการวิจัย 1
8 (0-0-0)
102495 - 1 RESEARCH PROJECT II
 โครงการวิจัย 2
8 (0-0-0)

 4. Free Elective Course (no less than) หมวดวิชาเลือกเสรี (แนะนำรายวิชาที่นศ.ควรเลือก 101303 202292 และ 235377 ) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.