หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
  : วส.บ. (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 หลักสูตร : วิทยาการสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-เอกเดี่ยว

 1. General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202108 - 1 DIGITAL LITERACY
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
202109 - 1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
202201 - 1 LIFE SKILLS
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
202202 - 1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
202203 - 1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
202207 - 1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 Selected General Education Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202175 - 1 ART APPRECIATION
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
202181 - 1 HOLISTIC HEALTH
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
202222 - 1 PROFESSIONAL AND COMMUNITY ENGAGEMENT
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202331 - 1 ASEAN STUDIES
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
202373 - 1 DESIGN THINKING
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 113
 2.1 Major Course กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 72
 2.1.1 Digital Technology Administration Module 234010 ชุดวิชาการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234011 - 1 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
 เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
234012 - 1 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (3-0-6)
234013 - 1 DIGITAL TECHNOLOGY SERVICES
 การบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
2 (1-2-3)

 2.1.2 Introduction to Software Developer Professionals Module 234020 ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234021 - 1 SOFTWARE DEVELOPMENT FOUNDATION I
 พื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ 1
3 (2-2-5)
234022 - 1 SOFTWARE DEVELOPMENT FOUNDATION II
 พื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2
3 (2-2-5)
234023 - 1 PROJECT IN BASIC SOFTWARE DEVELOPMENT
 โครงงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน
2 (0-4-0)

 2.1.3 Digital Media and Business Module 234510 ชุดวิชาสื่อดิจิทัลและธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234511 - 1 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล
3 (3-0-6)
234512 - 1 DIGITAL MEDIA BUSINESS AND ENTREPRENEURS
 ธุรกิจสื่อดิจิทัลและผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
234513 - 1 MEDIA ANALYSIS AND CRITICISM IN CURRENT SITUATION
 การวิเคราะห์และวิพากษ์สื่อในสถานการณ์ปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 2.1.4 Visual Message Design Module 234060 ชุดวิชาการออกแบบทัศนสารหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234061 - 1 VECTOR GRAPHIC DESIGN
 การออกแบบกราฟิกเวกเตอร์
3 (2-2-5)
234062 - 1 RASTER GRAPHIC DESIGN
 การออกแบบกราฟิกราสเตอร์
3 (2-2-5)
234063 - 1 PROJECT IN VISUAL MESSAGE DESIGN
 โครงงานการออกแบบทัศนสาร
2 (0-4-0)

 2.1.5 Transmedia Production Module 234520 ชุดวิชาการผลิตข้ามสื่อหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234521 - 1 TRANSMEDIA STORYTELLING AND DIGITAL VIDEO PRODUCTION I
 การเล่าเรื่องข้ามสื่อและการผลิตวีดิทัศน์ดิจิทัล 1
3 (2-2-5)
234522 - 1 TRANSMEDIA STORYTELLING AND DIGITAL VIDEO PRODUCTION II
 การเล่าเรื่องข้ามสื่อและการผลิตวีดิทัศน์ดิจิทัล 2
3 (2-2-5)
234523 - 1 PROJECT IN TRANSMEDIA PRODUCTION
 โครงงานการผลิตข้ามสื่อ
2 (0-4-0)

 2.1.6 Multimedia and Animation Production Module 234530 ชุดการผลิตสื่อประสมและแอนิเมชันหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234531 - 1 MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
3 (2-2-5)
234532 - 1 ANIMATION DESIGN AND DEVELOPMENT
 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
3 (2-2-5)
234533 - 1 PROJECT IN MULTIMEDIA AND ANIMATION PRODUCTION
 โครงงานการผลิตสื่อประสมและแอนิเมชัน
2 (0-4-0)

 2.1.7 3D Animation Production Module 234540 ชุดวิชาการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234541 - 1 3D MODELING AND RENDERING
 การขึ้นรูปและประมวลผลภาพ 3 มิติ
3 (2-2-5)
234542 - 1 3D ANIMATION PRODUCTION
 การผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ
3 (2-2-5)
234543 - 1 PROJECT IN 3D ANIMATION PRODUCTION
 โครงงานการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ
2 (0-4-0)

 2.1.8 English for Digital Communication Professionals Module 234550 ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234041 - 1 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
234042 - 1 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
234551 - 1 SEMINAR DIGITAL COMMUNICATION
 สัมมนานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
2 (2-0-4)

 2.1.9 Project in Digital Communication Module 234980 ชุดวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234981 - 1 PROJECT IN DIGITAL COMMUNICATION I
 โครงงานนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 1
3 (0-6-0)
234982 - 1 PROJECT IN DIGITAL COMMUNICATION II
 โครงงานนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2
3 (0-6-0)
234993 - 1 DIGITAL TECHNOPRENEUR
 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
2 (2-0-4)

 2.2 Elective Course กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 2.2.1 Digital Content Writing Module 234050 ชุดวิชาการเขียนเนื้อหาดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234051 - 1 DIGITAL CONTENT WRITING
 การเขียนเนื้อหาดิจิทัล
3 (3-0-6)
234052 - 1 DIGITAL CONTENT MARKETING
 การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัล
3 (3-0-6)
234053 - 1 PROJECT IN DIGITAL CONTENT WRITING
 โครงงานการเขียนเนื้อหาดิจิทัล
2 (0-4-0)

 2.2.10 Media Management for Social Engagement Module 234620 ชุดวิชาการจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234621 - 1 BUSINESS AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
 การสื่อสารธุรกิจและองค์กร
3 (3-0-6)
234622 - 1 MEDIA MANAGEMENT FOR SOCIAL ENGAGEMENT
 การจัดการสื่อเพื่อพันธกิจสังคม
3 (2-2-5)
234623 - 1 PROJECT IN MEDIA MANAGEMENT FOR SOCIAL ENGAGEMENT
 โครงงานการจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม
2 (0-4-0)

 2.2.11 Human-Centered Digital Media Production Module 234630 ชุดวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234631 - 1 UNDERSTANDING DIGITAL MEDIA USERS
 ความเข้าใจในผู้ใช้สื่อดิจิทัล
3 (3-0-6)
234632 - 1 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
 สื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3 (3-0-6)
234633 - 1 PROJECT IN HUMAN-CENTERED DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 โครงงานการผลิตสื่อดิจิทัลที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
2 (0-4-0)

 2.2.12 Digital Communication Research Module 234640 ชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234641 - 1 DIGITAL COMMUNICATION RESEACH I
 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 1
3 (3-0-6)
234642 - 1 DIGITAL COMMUNICATION RESEARCH II
 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2
3 (3-0-6)
234643 - 1 CONTEMPORARY COMMUNICATION THEORY
 ทฤษฎีการสื่อสารร่วมสมัย
2 (2-0-4)

 2.2.13 Emerging Digital Media Module 234650 ชุดวิชาสื่อดิจิทัลอุบัติใหม่หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234651 - 1 EMERGING DIGITAL MEDIA
 สื่อดิจิทัลอุบัติใหม่
3 (3-0-6)
234652 - 1 EMERGING DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 การผลิตสื่อดิจิทัลอุบัติใหม่
3 (2-2-5)
234653 - 1 PROJECT IN EMERGING DIGITAL MEDIA
 โครงงานสื่อดิจิทัลอุบัติใหม่
2 (0-4-0)

 2.2.14 Digital Media Innovation Module 234660 ชุดวิชานวัตกรรมสื่อดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234661 - 1 DIGITAL MEDIA INNOVATION I
 นวัตกรรมสื่อดิจิทัล 1
3 (3-0-6)
234662 - 1 DIGITAL MEDIA INNOVATION II
 นวัตกรรมสื่อดิจิทัล 2
3 (3-0-6)
234663 - 1 PROJECT IN DIGITAL MEDIA INNOVATION
 โครงงานนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
2 (0-4-0)

 2.2.2 Digital Marketing Communication Module 234570 ชุดวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234571 - 1 DIGITAL MARKETING COMMUNICATION
 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
234572 - 1 BRAND COMMUNICATION
 การสื่อสารตราสินค้า
3 (3-0-6)
234573 - 1 PROJECT IN DIGITAL MARKETING COMMUNICATION
 โครงงานการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
2 (0-4-0)

 2.2.3 User Experience Design Module 234070 ชุดวิชาการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234071 - 1 PRINCIPLES OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
234072 - 1 USER EXPERIENCE DESIGN
 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
3 (2-2-5)
234073 - 1 PROJECT IN USER INTERFACE AND USER EXPERIENCE DESIGN
 โครงงานการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้
2 (0-4-0)

 2.2.4 Advanced Digital Media Production Module 234580 ชุดวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูงหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234581 - 1 ADVANCED WRITING FOR DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง
3 (3-0-6)
234582 - 1 ADVANCED DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 การผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง
3 (1-4-4)
234583 - 1 PROJECT IN ADVANCED DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 โครงงานการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง
2 (0-4-0)

 2.2.5 Integrated Digital Media Production Module 234590 ชุดวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลแบบบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234591 - 1 ANIMATION PRODUCTION FOR APPLICATION
 การผลิตแอนิเมชันสำหรับโปรแกรมประยุกต์
3 (1-4-4)
234592 - 1 PRINCIPLE OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
 หลักการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์
3 (3-0-6)
234593 - 1 PROJECT IN INTEGRATED MEDIA PRODUCTION
 โครงงานการผลิตสื่อแบบบูรณาการ
2 (0-4-0)

 2.2.6 On-line News Production Module 234600 ชุดวิชาการผลิตข่าวออนไลน์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234601 - 1 ON-LINE NEWS WRITING AND REPORTING
 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์
3 (3-0-6)
234602 - 1 ONE-MAN BAND JOURNALIST
 ผู้สื่อข่าวครบวงจร
3 (2-2-5)
234603 - 1 PROJECT IN ON-LINE NEWS PRODUCTION
 โครงงานการผลิตข่าวออนไลน์
2 (0-4-0)

 2.2.7 Object-Oriented Programming and Data Structures Module 234090 ชุดวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และโครงสร้างข้อมูลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234091 - 1 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและโครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-5)
234092 - 1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3 (2-2-5)
234093 - 1 PROJECT IN OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
 โครงงานการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และโครงสร้างข้อมูล
2 (0-4-0)

 2.2.8 Computer Game Design and Development Module 234610 ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234611 - 1 COMPUTER GAME DESIGN
 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
234612 - 1 COMPUTER GAME DEVELOPMENT
 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
234613 - 1 PROJECT IN COMPUTER GAME DESIGN AND DEVELOPMENT
 โครงงานการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
2 (0-4-0)

 2.2.9 Scripting Language Application Development Module 234100 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาสคริปต์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234101 - 1 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 การโปรแกรมภาษาสคริปต์
3 (2-2-5)
234102 - 1 CROSS-PLATFORM APPLICATION DEVELOPMENT WITH SCRIPTING LANGUAGE
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มด้วยภาษาสคริปต์
3 (2-2-5)
234103 - 1 PROJECT IN APPLICATION DEVELOPMENT WITH SCRIPTING LANGUAGE
 โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาสคริปต์
2 (0-4-0)

 2.3 Cooperative Education Course กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
204490 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
204491 - 2 COOPERATIVE EDUCATION I
 สหกิจศึกษา 1
8 (0-0-0)
204492 - 1 COOPERATIVE EDUCATION II
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-0)
204493 - 1 COOPERATIVE EDUCATION III
 สหกิจศึกษา 3
8 (0-0-0)

 3. Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.