หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
    ระดับการศึกษา 
    ปีอ้างอิงหลักสูตร 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  100010501621วิทยาการสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-เอกเดี่ยว 2394 2.00
  100010501622วิทยาการสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-เอกและวิชาโท 2514 2.00
  100020501621วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)-เอกเดี่ยว 4394 2.00
  100020501622วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)-เอกและวิชาโท 3954 2.00