ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผู้จบการศึกษา'

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2560 ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ
ให้นักศึกษาที่มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2560 ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ (213101, 213102, 213203, 213204, 213305) มาลงชื่อที่หน้าห้อง FL327 (ห้องเลขา สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 มี.ค 61 ภายในเวลา 16.00 น. และให้มาประชุมตามวัน เวลาตามที่สาขาวิชาฯ กำหนด
(นศ. มาดูเวลานัดประชุม ได้ที่ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศตั้งแต่วันนี้ -วันที่ 28 มี.ค. 61)
ประกาศโดย   อาจารย์มันตา หนุนภักดี สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2561
 2.การขอทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี สำหรับ นศ..ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาค 3/2560
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคการศึกษาที่ 3/2560 สามารถส่งใบสมัครที่สาขาวิชาที่ตนสังกัด ในวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษา 044-223115
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2561
 3.ชุดวิชาลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โปรดลงทะเบียนเรียนตามชุดรายวิชา และกลุ่มเรียน ดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
3. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
4. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
5. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
6. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องเรียน Phys II และCal II <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
7. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องเรียน Physics II และCaL III <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
8. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องเรียน Chem I และCal III <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
9. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
10. กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
11. กลุ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
12. กลุ่มสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร 044-223013, 044-223022
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2561
 4.ชุดวิชาลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (นานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนานาชาติ โปรดลงทะเบียนเรียนตามชุดรายวิชาและกลุ่มเรียน ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร 044-223013, 044-223022
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2561
 5.ประกาศรายชื่อวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษาไม่จัดสอบซ้ำซ้อน ภาค 3/2560
นักศึกษาที่จะขอลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน โปรดทราบ
ศูนย์บริการการศึกษาไม่สามารถจัดสอบซ้ำซ้อน รายวิชาต่อไปนี้ได้ โปรดคลิกเพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียด - คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน - รายละเอียดเวลาที่ศูนย์ฯ จัดสอบให้ - ตรวจสอบรายชื่อวิชา - คำร้องที่ใช้ - คำแนะนำและข้อปฏิบัติที่นักศึกษาควรทราบ …
- เงื่อนไขการขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน และวิธีการดำเนินการ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2561
 6.ขอเชิญร่วมให้ข้อมูลในการพัฒนาข้อสอบชนิดใหม่
ตามที่โครงการวิจัยเรื่อง "โดเมนภาษาในการทำข้อสอบแบบโคลซคำในบริบท" ได้รับอนุมัติดำเนินการจากทางมหาวิทยาลัย (ศธ 5621/ว41) จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1-5 ครบทุกรายวิชา ไม่ว่าจะได้รับเกรดใดๆก็ตาม ลงชื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมการวิจัยได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/SVWHB2K ทั้งนี้ หากมีจำนวนนักศึกษาแสดงความสนใจมากกว่าจำนวนที่ต้องการ จะคัดเลือกจากคุณสมบัติที่จะตอบโจทย์วิจัย มิใช่ระดับผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว การเข้าร่วมการวิจัยประกอบด้วย
  1. การประชุมกลุ่มผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ในวันที่ 5 และ 10 เมษายน 2561 12.00-13.00 (เลือกวันใดวันหนึ่ง) มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  2. การให้ข้อมูลขณะทำข้อสอบชนิดใหม่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย (มีค่าตอบแทน และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-225-950 โครงการนี้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-224-757
ประกาศโดย   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2561
 7.การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 3/2560
นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้เนื่องจากติดเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 4 เมษายน 2561
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2561
 8.เปิดสอนรายวิชา 581402 ในภาค 3/2560
ด้วยสาขาวิชา เทคโนโลยีการออกแบบ จะเปิดสอนรายวิชา 581 402 Carbon Fiber Reinforced Composite 3(3-0-6)
Prerequisite : None
สำหรับเป็นวิชาเลือกเสรี แก่นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2561
 9.ชำระค่าลงทะเบียน โดยการตัดชำระเงินออนไลน์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
วันนี้...นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชำระค่าลงทะเบียน โดยการตัดชำระเงินออนไลน์ ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แล้ว วิธีการชำระเงิน <"ตามรายละเอียดแนบ">
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2561
 10.คำแนะนำนักศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาควรตรวจสอบการเข้าใช้ระบบลงทะเบียนเรียน หรือ ดูกำหนดการลงทะเบียนเรียนที่ เมนู ปฏิทินการศึกษา และขอความร่วมมือนักศึกษาใช้อุปกรณ์ในการลงทะเบียนเรียนเพียง 1 อุปกรณ์เท่านั้น <<คำแนะนำที่นักศึกษาควรทราบ>> เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
<<ขั้นตอนลงทะเบียนเรียน>> ข้อแนะนำ : ในช่วง 30 นาทีแรกของวันที่มีการลงทะเบียนแต่ละชั้นปี จะมีจำนวนผู้เข้าใช้ระบบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ยังไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2561
 11.การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาแจ้งจบ 2/2560 ที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ทั้งนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามประกาศฯ เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยดูรายละเอียดที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2561
 12.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาแพทยศาสตร์ที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 3/2560
นักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2561
 13.ด่วนที่สุด! กำหนดชำระเงินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560
นักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2560 ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ตั้งแต่ 23 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 1 มี.ค. 2561 กรณี ตัดบัญชีธนาคาร นักศึกษาต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษาตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 1 มี.ค. 2561 (ธนาคารจะตัดเงินในบัญชีของนักศึกษาวันที่ 2 มี.ค. 2561) ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในกำหนด นักศึกษาจะไม่ได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2560 # กรณีค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาของภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและบัญชี หลังจากกลับจากสหกิจศึกษา แต่ต้องชำระก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าไฟฟ้าล่าช้า)
[=ตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินที่นี่=]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2561
 14.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560 (โดยมีสถานะในระบบเป็นสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดคิวหมายเลข 7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสารเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนเงิน 50 บาท จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2561
 15.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้าง ก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ก่อนการลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 2/2560 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา และ หนี้สินอื่นๆ
2. หนี้สินที่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. หนี้สินที่ปรากฎในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 60 เป็นต้นไป จะ ไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 2/2560 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2560
 16.ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom )
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom ) ฟังก์ชั่นการใช้งาน ประกอบไปด้วย ระบบScreen Mirroring, LED TV Touch screen, Green Screen, Camera 360 และ Glass Whiteboard And Learning Environment เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเชิงปฏิสัมพันธ์ช่วยการมีส่วนร่วมในการเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ
- วิดีโอนำเสนอการใช้งาน
- คู่มือการใช้งาน
ขอใช้ห้องได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4422-3022 ถึง 3
ประกาศโดย   ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2560
 17.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>> ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>> ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>> ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>> และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 18.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) ห้อง<<< F9341>>> <<< F9345>>> <<< F9130>>> <<< F9131>>> <<< F9132>>> และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา) <<< ห้องอบรม 1>>> <<< ห้องอบรม 2>>> อาคารเรียนรวม 1 <<< อาคารเรียนรวม 1>>> อาคารเรียนรวม 2 <<< อาคารเรียนรวม 2>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 19.ปฏิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2560 (กรณีหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา …ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้… และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2560
 20.ปฏิทินชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2560 และนักศึกษาที่พักอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท …สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงิน ดังลิงค์ด้านล่าง
…นักศึกษาสหกิจ …
…นักศึกษาหลักสูตรปกติ…
…หลักสูตรแพทยศาสตร์…
…นักศึกษาทุนทุกระดับ…
…หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2 และ 3…
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2560
 21.คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดคู่มือนักศึกษาได้ที่
- คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- คู่มือการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี
- คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2560
 22.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2557 (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
05 : ประกาศ หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา