ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - คลิกที่นี่ ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต'
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

ช่องทางการติดต่อ/จัดการเรียนการสอน Online ภาค 3/2562


      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงไม่สามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงได้ โดยท่านสามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2563
 2.ประกาศ มทส. เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ (ฉบับที่ ๒)
[คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2563
 3.การให้บริการ Online ต่าง ๆ ของศูนย์บริการการศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา ขอปิดการให้บริการที่หน้าเคาเตอร์ และได้เปิดการให้บริการผ่านช่องทาง Online แล้ว ดังนี้[การให้บริการผ่านช่องทาง Online]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2563
 4.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2563
 5.แจ้งกำหนดการลดรายวิชา และถอนรายวิชา (ติด W) ภาค 3/2562
กำหนดการลดรายวิชา และการถอนรายวิชา (ติด W) ภาค 3/2562 นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ ลดรายวิชา สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และถอนรายวิชา (ติด W) ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2563
 6.ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระเงิน 3/2562 (ครั้งที่ 3)
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 [รายละเอีดยตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2563
 7.การเปิดประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 3/2562
ขอความร่วมมือนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 ทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ - 1 มิถุนายน 2563 [ขั้นตอนการทำการประเมินการสอน Online]
ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2563
 8.ประกาศเรื่อง ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
อนึ่ง กำหนดการต่าง ๆ อาจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ [คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2563
 9.งดเว้น การรับ-จ่ายเงิน ให้แก่นักศึกษา เป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญชี
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ออกประกาศกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ สถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มที่จะรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อกินเวลานาน ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และมาตรการของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้บุคลากรสามารถทำงานที่บ้าน (Work from Home) ได้ งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี จึงกำหนดแนวการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว [ตามเอกสารแนบ]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2563
 10.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2562
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2562
- ประกาศวันสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 3/2562 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2563
 11.ปฏิทินการหักเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา ...ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้… และให้นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ หรือติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ได้ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว
=> [ปฏิทินการชำระเงิน โดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2562
 12.ปฏิทินการชำระเงิน ปีการศึกษา 2562
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
- นักศึกษาปกติ
- นักศึกษาทุน
- นักศึกษาสหกิจศึกษา
- นักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 2 - 6
- นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 2 - 5
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2562
 13.งดออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และงดออกบัตรนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา งดออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และงดออกบัตรนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยจะให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เป็นปกติแล้ว
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2563
 14.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศ หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์
06 : ประกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.