ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - คลิกที่นี่ ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต'
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

ช่องทางการติดต่อ/จัดการเรียนการสอน Online ภาค 3/2562


      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์ถึงผู้กู้ กยศ. ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะที่ 2 รหัส B60-B61-B62
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้นักศึกษามีอุปกรณ์สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน เสริมทักษะการเรียนออนไลน์ให้ประสิทธิภาพ สำหรับผู้กู้ กยศ. ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะที่ 2 รหัส B60-B61-B62 ขอกู้ยืมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยื่นสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 13 กค. 63 [คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 044-223114 หรือ 044-223115
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2563
 2.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้รับเอกสาร โดยวิธีจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2563
 3.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2563
 4.แนวปฏิบัติในเข้าใช้ห้องสอบประจำภาค 3/2562
แนวปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสอบประจำภาค 3/2562 ที่อาคารเรียนรวม 1 และ 2 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
- นักศึกษาทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย และ Face shield
- ผ่านการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง
- ติดสติกเกอร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์
- ล้างเมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
- นั่งสอบตามผังที่กำหนดตามรูปแบบ Social Distancing
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2563
 5.ตารางสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1) คลิก -> [ตรวจสอบตารางสอบ]
2) นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ดังนี้
   - Login เข้าสู่ระบบ http://reg.sut.ac.th
   - เลือกเมนู "ตารางเรียน/สอบ"
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 6.แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 3/2562
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประกาศให้ทุกรายวิชามีการปรับการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์แบบสื่อประสม ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 นั้น
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ ได้จัดทำแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอน ภาค 3/2562 เพื่อสำรวจข้อมูลในแต่ละรายวิชาและนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจึงขอความร่วมมือคณาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ ในการตอบแบบสำรวจดังนี้
1. [แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาค 3/2562]
2. [แบบสำรวจปัจจัยต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน : สำหรับนักศึกษา]
3. [แบบสำรวจปัจจัยต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน : สำหรับผู้สอน] ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2563
การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เป็นความลับ และไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของท่านแต่อย่างใด และเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพการจัดเรียนการสอน
ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามดำเนินการตอบจนแล้วเสร็จทุกรายวิชา
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 7.ตารางการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
ตารางการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎมคม 2563 แยกตามหลักสูตร [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการพิเศษ โทร 044-223021
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 8.วิธีชำระเงินสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
วิธีชำระเงินสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 เช่น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักนักศึกษา ค่าไฟฟ้าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถทำได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ตัดชำระเงินออนไลน์
2. ชำระโดยใช้โทรศัพท์สแกนบาร์โค้ด (ฟรีค่าธรรมเนียมธนาคาร)
3. ชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร"
คลิกเพื่อ -> [ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 9.ปฏิทินกำหนดการส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษาปีการศึกษา 2563
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาตามเอกสารแนบ -> [คลิกตรวจสอบปฏิทิน]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 10.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
2. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
3. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
4. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 (แผนที่ 1) (แผ่นที่ 2)
5. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 11.การกู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (กรอ.) ปีการศึกษา 2563
การกู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (กรอ.) ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ หรือ ผู้ที่ต้องการจะขอกู้รายใหม่
คลิกอ่าน => [คำแนะนำเกี่ยวกับ กยศ. วิธีการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง]
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2563
 12.ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสภาวการณ์ไม่ปกติ
ด้วยสถานพัฒนาคณาจารย์ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย "ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรณีสภาวการณ์ไม่ปกติ" โดยดำเนินการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุกรรมการวิจัยสถาบันแล้วนั้น
เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น" สถานพัฒนาคณาจารย์จึงขอความอนุเคราะห์มายังทุกท่านในการร่วมตอบแบบสอบถาม ดังนี้
- แบบสอบถามสำหรับผู้สอน [คลิกตอบแบบสอบถาม]
- แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา [คลิกตอบแบบสอบถาม]
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2563
 13.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% ภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาสามารถตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% ก่อนเข้าห้องสอบได้ที่หน้า web ของศูนย์บริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากพบข้อสงสัยโปรดติดต่อที่กองอำนวยการสอบ อาคารเรียนรวม 1 ห้องสัมมนา 3 วิธีการตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% คลิก >===ที่นี่===<
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2563
 14.นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2562
1.) สำหรับนักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน โปรดตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทางหน้าเว็บนี้เท่านั้น เนื่องจากตารางสอบในระบบของนักศึกษาจะไม่เปลี่ยนแปลงตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาตรวจสอบ วัน เวลา และห้องสอบซ้ำซ้อน [===ที่นี่===]
3.) กรุณาแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         *** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK)*** สอบนอกตาราง/รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนยินดีจัดสอบให้ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2563
 15.แนวปฏิบัติการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ณ อาคารเครื่องมือ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การคัดกรองตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ออกประกาศกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์เครื่องมือฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [คลิกเพื่ออ่านแนวปฏิบัติ]
ประกาศโดย   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2563
 16.การเปิดประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2562
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 29 กรกฎาคม 2563 [ขั้นตอนการทำการประเมินการสอน Online]
ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2563
 17.การสละสิทธิ์หลักสูตร และการเลือกหลักสูตรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2562
การสละสิทธิ์หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2563
การเลือกหลักสูตรสำหรับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563

นักศึกษาสามารถตรวจสอบประกาศของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และตรวจสอบวิธีการเลือกหลักสูตรทาง internet ได้ที่นี่...

1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสละสิทธิ์หลักสูตรนักศึกษาดาวน์โหลดใบคำร้องการสละสิทธิ์สาขาวิชาได้ที่
    http://eng.sut.ac.th/neweng/admin/fileupload/l5b32.pdf
    และนำส่งใบคำร้องที่ facebook : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2563
   ..ประกาศการสละสิทธิ์หลักสูตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์..
2. ขั้นตอนการเลือกหลักสูตร ทาง internet ..ขั้นตอนการเลือกหลักสูตร..
3. ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  ..เกณฑ์การพิจารณาจัดหลักสูตร..
4. เอกสารแนบชื่อหลักสูตรในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 หลักสูตร ..ชื่อหลักสูตร..
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2563
 18.ตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงไม่สามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงได้ โดยท่านสามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2563
 19.ประกาศ มทส. เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ (ฉบับที่ ๒)
[คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2563
 20.งดเว้น การรับ-จ่ายเงิน ให้แก่นักศึกษา เป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญชี
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ออกประกาศกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ สถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มที่จะรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อกินเวลานาน ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และมาตรการของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้บุคลากรสามารถทำงานที่บ้าน (Work from Home) ได้ งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี จึงกำหนดแนวการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว [ตามเอกสารแนบ]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2563
 21.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2562
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) (CEFR) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ประกาศวันสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 3/2562 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ครั้งที่ 1 ภาค 3/2562 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563)
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2563
 22.งดออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และงดออกบัตรนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา งดออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และงดออกบัตรนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยจะให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เป็นปกติแล้ว
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2563
 23.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศ หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์
06 : ประกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.