ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - คลิกที่นี่ ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต'
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

ช่องทางการติดต่อ/จัดการเรียนการสอน Online ภาค 3/2562


      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ วัน-เวลา สอนปฏิบัติการของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาค 3/2562
ประกาศ วัน-เวลา สอนปฏิบัติการของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาค 3/2562 ประกาศ วัน-เวลา สอนปฏิบัติการของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาค 3/2562 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ถึง 5 ก.ค. 63 [คลิกเพื่อตรวจสอบตารางสอนรายวิชาปฏิบัติการ]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2563
 2.การเปิดให้บริการห้องเรียน ภาค 3/2562
ศูนย์บริการการศึกษาเปิดให้บริการจองห้องเรียน Online เพื่อทบทวนบทเรียน/ให้คำปรึกษาการเรียน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 4 ก.ค. 63 สามารถจองห้องเรียน Online ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ reg.sut.ac.th หรือ โทร. 3022 - 3 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2563
 3.ประกาศ วัน-เวลา สอนปฏิบัติการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 3/2562
ประกาศ วัน-เวลา สอนปฏิบัติการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 3/2562 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ถึง 5 ก.ค. 63 [คลิกเพื่อตรวจสอบตารางสอนรายวิชาปฏิบัติการ]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2563
 4.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้รับเอกสาร โดยวิธีจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2563
 5.ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระเงิน 3/2562 (ครั้งที่ 4)
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ครั้งที่ 4) [รายละเอีดยตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2563
 6.การสละสิทธิ์หลักสูตร และการเลือกหลักสูตรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2562
การสละสิทธิ์หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2563
การเลือกหลักสูตรสำหรับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563

นักศึกษาสามารถตรวจสอบประกาศของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และตรวจสอบวิธีการเลือกหลักสูตรทาง internet ได้ที่นี่...

1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสละสิทธิ์หลักสูตรนักศึกษาดาวน์โหลดใบคำร้องการสละสิทธิ์สาขาวิชาได้ที่
    http://eng.sut.ac.th/neweng/admin/fileupload/l5b32.pdf
    และนำส่งใบคำร้องที่ facebook : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2563
   ..ประกาศการสละสิทธิ์หลักสูตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์..
2. ขั้นตอนการเลือกหลักสูตร ทาง internet ..ขั้นตอนการเลือกหลักสูตร..
3. ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  ..เกณฑ์การพิจารณาจัดหลักสูตร..
4. เอกสารแนบชื่อหลักสูตรในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 หลักสูตร ..ชื่อหลักสูตร..
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2563
 7.ตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงไม่สามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงได้ โดยท่านสามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2563
 8.ประกาศ มทส. เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ (ฉบับที่ ๒)
[คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2563
 9.การให้บริการ Online ต่าง ๆ ของศูนย์บริการการศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา ขอปิดการให้บริการที่หน้าเคาเตอร์ และได้เปิดการให้บริการผ่านช่องทาง Online แล้ว ดังนี้[การให้บริการผ่านช่องทาง Online]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2563
 10.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2563
 11.แจ้งกำหนดการลดรายวิชา และถอนรายวิชา (ติด W) ภาค 3/2562
กำหนดการลดรายวิชา และการถอนรายวิชา (ติด W) ภาค 3/2562 นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ ลดรายวิชา สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และถอนรายวิชา (ติด W) ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2563
 12.งดเว้น การรับ-จ่ายเงิน ให้แก่นักศึกษา เป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญชี
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ออกประกาศกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ สถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มที่จะรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อกินเวลานาน ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และมาตรการของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้บุคลากรสามารถทำงานที่บ้าน (Work from Home) ได้ งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี จึงกำหนดแนวการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว [ตามเอกสารแนบ]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2563
 13.ปฏิทินการหักเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา ...ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้… และให้นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ หรือติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ได้ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว
=> [ปฏิทินการชำระเงิน โดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2562
 14.ปฏิทินการชำระเงิน ปีการศึกษา 2562
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
- นักศึกษาปกติ
- นักศึกษาทุน
- นักศึกษาสหกิจศึกษา
- นักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 2 - 6
- นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 2 - 5
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2562
 15.งดออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และงดออกบัตรนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา งดออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และงดออกบัตรนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยจะให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เป็นปกติแล้ว
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2563
 16.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศ หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์
06 : ประกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.