ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - คลิกที่นี่ ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต'
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.การเพิ่มรายวิชา
นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชากรณีกลุ่มเต็ม ลงเกินหน่วยกิตที่กำหนด (ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา) ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ยกเว้นกรณีที่ยื่นคำร้องออนไลน์ไปแล้ว อาจารย์แจ้งไม่อนุมัติ ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้อีก
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2562
 2.ทำเนียบบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561
บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2561 สามารถ Download ทำเนียบบัณฑิตได้ที่ [รูปแบบ PDF] [รูปแบบ E-book] [รูปแบบ Excel] อนึ่ง สำหรับบัณฑิตที่ส่งไฟล์ภาพชุดครุยแล้วไม่ปรากฏภาพในทำเนียบบัณฑิตนั้น ศบก.อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข เมื่อเรียบร้อยแล้วจะทำการ Upload ใหม่อีกครั้ง
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2562
 3.SUTH : Smart Hospital Hackathon เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อ "SUTH : Smart Hospital Hackathon" เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2562 ณ Innovation Playground อาคารเครื่องมือฯ 1 โดยผู้เข้าร่วมแข่งขัน มีทีม หรือ ไม่มีทีมก็ได้ *เงื่อนไข 1 ทีมไม่เกิน 6 คน
- กำหนดการกิจกรรม
- สมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ นายกฤตภาส ตรีวัชรานนท์ โทรศัพท์ 3287 สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องสมัครภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศโดย   นายกฤตภาส ตรีวัชรานนท์   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2562
 4.ประกาศจากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศได้เปิดรายวิชา 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 และ 213305 ENGLISH FOR CAREERS ในภาค 2/2562 เพิ่มเติมวิชาละ 1 กลุ่ม ขอให้ นศ. ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   อาจารย์มันตา หนุนภักดี สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2562
 5.แบบสอบถามการใช้งานระบบขออนุมัติ เพิ่ม/ลด/ถอน รายวิชา Online
ตามที่ศูนย์บริการการศึกษาได้พัฒนาระบบขออนุมัติ เพิ่ม/ลด/ถอน รายวิชา Online ซึ่งได้เริ่มใช้งานในภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นครั้งแรกนั้น ศูนย์ฯ ความอนุเคราะห์ผู้ใช้งานร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
[คลิ้กเพื่อตอบแบบสอบถาม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2562
 6.ประกาศจากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาค 2/2562
1. สาขาวิชาฯ ได้สำรองรายชื่อไว้ให้กับนักศึกษาบางส่วนในรายวิชา ดังต่อไปนี้ (โปรดตรวจสอบรายชื่อ)
- 213101 คลิกตรวจสอบรายชื่อ -> [กลุ่ม 21] [กลุ่ม 22] [กลุ่ม 23] [กลุ่ม 24] [กลุ่ม 25]
- 213102 คลิกตรวจสอบรายชื่อ -> [กลุ่ม 11]
- 213203 คลิกตรวจสอบรายชื่อ -> [กลุ่ม 15] [กลุ่ม 16]
- 213204 คลิกตรวจสอบรายชื่อ -> [กลุ่ม 35] [กลุ่ม 36]
ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามที่ได้สำรองที่ไว้เท่านั้น
2. รายวิชาที่ 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1 และ 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 อนุญาตให้ยื่นคำร้องเพิ่มกลุ่มเต็มออนไลน์ โดยมีอาจารย์มันตา หนุนภักดี เป็นผู้อนุมัติ
3. ส่วนในรายวิชาของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ทางสาขาวิชาฯ ได้เพิ่มจำนวนที่นั่งไว้อย่างเพียงพอแล้ว
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2562
 7.การแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ลงทะเบียนหรือออกสหกิจศึกษาเป็นภาคสุดท้าย โดยไม่ต้องรอผลการเรียนออกปลายภาค) ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสามารถดำเนินการแจ้งจบได้ตามกำหนดการ และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (นักศึกษาปริญญาตรีทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา) เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2562
 8.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 2/2562
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2562
 9.กำหนดการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม Online ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ได้เริ่มใช้ระบบการยื่นคำร้อง Online เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ (paper) และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงลดขั้นตอนการดำเนินการ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนดังกล่าวได้ที่นี่ [=คลิกดูรายละเอียด=] มีกำหนดการ ดังนี้
1. ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม Online ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 พฤศจิกายน 2562 (10 วัน)
2. ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม Online (กรณีกลุ่มเต็ม ลงทะเบียนต่ำ/เกินหน่วยกิตที่กำหนด) ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 พฤศจิกายน 2562
(9 วัน)
สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223017 และ 044-223094
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2562
 10.ประกาศรายชื่อวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษาไม่จัดสอบซ้ำซ้อน ภาค 2/2562
นักศึกษาที่จะขอลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน โปรดทราบ
ศูนย์บริการการศึกษาไม่สามารถจัดสอบซ้ำซ้อน รายวิชาต่อไปนี้ได้ โปรดคลิกเพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียด - คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน - รายละเอียดเวลาที่ศูนย์ฯ จัดสอบให้ - ตรวจสอบรายชื่อวิชา - คำร้องที่ใช้ - คำแนะนำและข้อปฏิบัติที่นักศึกษาควรทราบ …
- เงื่อนไขการขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน และวิธีการดำเนินการ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2562
 11.ระบบการยื่นคำร้อง Online
นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ได้แล้ว โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้ โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป ดังนี้
1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)
2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)
[=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2562
 12.คำแนะนำนักศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาควรตรวจสอบการเข้าใช้ระบบลงทะเบียนเรียน หรือ ดูกำหนดการลงทะเบียนเรียนที่ เมนู ปฏิทินการศึกษา และขอความร่วมมือนักศึกษาใช้อุปกรณ์ในการลงทะเบียนเรียนเพียง 1 อุปกรณ์เท่านั้น <<คำแนะนำที่นักศึกษาควรทราบ>> เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
<<ขั้นตอนลงทะเบียนเรียน>> ข้อแนะนำ : ในช่วง 30 นาทีแรกของวันที่มีการลงทะเบียนแต่ละชั้นปี จะมีจำนวนผู้เข้าใช้ระบบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ยังไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2562
 13.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2562
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (ภาค 2/2562) เปิดรับสมัคร 4 พ.ย. - 29 พ.ย. 62
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- ปฏิทินการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online
- กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2562
- สมัครทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ภาค 2/2562 รอบ 13.00-14.00 น.
- สมัครทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ภาค 2/2562 รอบ 14.30-15.30 น.
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2562
 14.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้างกับทางมหาวิทยาลัย ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 [คลิ้กเพื่อตรวจสอบรายละเอียด]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2562
 15.การทำเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ
นักศึกษาชาย ที่เกิด ปี พ.ศ. 2542 ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร หากประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ให้ดำเนินการติดต่อทำเรื่องขอผ่อนผันฯ ได้ที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-223124
ประกาศโดย   งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2562
 16.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2561 (โดยมีสถานะในระบบเป็นสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษาชุดแจกฟรี (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดคิวหมายเลข 7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2562
 17.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 23 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 <<ตรวจสอบรายชื่อ มทส. > <<ตรวจสอบรายชื่อ สบพ. >>
ให้บัณฑิต มทส. แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา ที่ระบบทะเบียนและประมวลผล www.reg.sut.ac.th
สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ ที่ศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันพิธีฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 18.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 23 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 <<ตรวจสอบรายชื่อ>
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบ ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนั้น อยู่ระหว่างรออนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 กันยายน 2562 หากได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้ทราบในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เมนูตรวจสอบจบ สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ ที่ศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันพิธีฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2562
 19.ปฏิทินการชำระเงิน ภาค 1/2562 และขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คลิ้กเพื่อดูกำหนดการชำระเงิน และรายละเอียดต่าง ๆ => [ปฏิทินการชำระเงิน ภาค 1/2562]

คำแนะนำขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
1) ระดับปริญญาตรี
2) ระดับบัณฑิตศึกษา
3) ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนอกเวลา)
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2562
 20.ปฏิทินการหักเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา ...ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้… และให้นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ หรือติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ได้ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว
=> [ปฏิทินการชำระเงิน โดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2562
 21.ปฏิทินการชำระเงิน ปีการศึกษา 2562
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
- นักศึกษาปกติ
- นักศึกษาทุน
- นักศึกษาสหกิจศึกษา
- นักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 2 - 6
- นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 2 - 5
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2562
 22.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการขอยกเลิกการรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขอยกเลิกการรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry) ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2561
 23.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 24.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 25.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศ หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.