ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - คลิกที่นี่ ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต'

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์เปิดประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2562
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2562 [ขั้นตอนการทำการประเมินการสอน Online]
ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็นความลับ
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารณ์   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2562
 2.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2562
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (ภาค 1/2562) เปิดรับสมัคร 1 ต.ค. - 25 ต.ค. 62
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ปฏิทินการรับสมัคร
- กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 2
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2562
 3.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 23 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 <<ตรวจสอบรายชื่อ>
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบ ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนั้น อยู่ระหว่างรออนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 กันยายน 2562 หากได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้ทราบในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เมนูตรวจสอบจบ สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ ที่ศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันพิธีฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2562
 4.การนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะดำเนินการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่ศูนย์บริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ให้จัดเตรียมเอกสารในการส่งดังนี้
1. ใบคำร้องขอนำส่งวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา [Download แบบฟอร์ม]
2. เล่มวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 เล่ม
3. แผ่น CD จำนวน 1 แผ่น
ทั้งนี้ให้นำส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา (กดคิวหมายเลข 5)
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2562
 5.ตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ด้วยขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษา 2/2562 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลจึงยังไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2562
 6.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1/2562
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2562
 7.ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวม 1
ตามที่ห้องเรียนในอาคารรวม 1 มีอายุการใช้งานมานานและสภาพทรุดโทรมจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม โดยเฉพาะในห้องเรียน 300 ที่นั่ง ซึ่งมีเก้าอี้พังใช้งานไม่ได้ และฝ้าเพดานรั่วมหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้ปรับปรุงห้องเรียนขนาด 300 ที่นั่ง โดยแบ่งการปรับปรุงเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกจะทำการปรับปรุงห้อง B2101 - B2104 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ จำนวน 3 ห้อง เปลี่ยนพื้นห้อง ซ่อมแซมและทาสีฝ้าจำนวน 4 ห้อง และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ในเฟส 2 จะทำการปรับปรุงห้อง B3101 - B3104 โดยจะทำการเปลี่ยนพื้นห้อง ทาสีฝ้า ทาสีอาคารเรียนรวม 1 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันสุดท้ายของการเรียนการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2561 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาปิดภาคการศึกษาสั้น จึงไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงได้แล้วเสร็จทันเปิดภาคการศึกษา โดยในช่วงปิดภาคการศึกษา จะทำการทาสีภายในห้องเรียน จากนั้นในระหว่างเปิดภาคการศึกษา อาจมีการทาสีภายนอกห้องเรียน และภายนอกตัวอาคาร ปรับปรุงห้องน้ำและเปลี่ยนช่องกระจก โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ โดยเฉพาะห้องเรียนขนาดใหญ่ ศูนย์ฯ ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ เพื่อเป็นห้องเรียนทดแทน ที่ศูนย์การเรียนรู้อาคารหอพักสุรนิเวศ 3-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) และอาคารศูนย์เครื่องมือ 12 และได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนกิจการนักศึกษา และศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว ศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนอาคารสถานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลและย้ายระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ไปยังห้องเรียนทดแทน หากคณาจารย์พบปัญหา เรื่องการใช้ห้อง สามารถแจ้งได้โดยตรงที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ เบอร์โทรศัพท์ 3023
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2562
 8.ปฏิทินการชำระเงิน ภาค 1/2562 และขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คลิ้กเพื่อดูกำหนดการชำระเงิน และรายละเอียดต่าง ๆ => [ปฏิทินการชำระเงิน ภาค 1/2562]

คำแนะนำขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
1) ระดับปริญญาตรี
2) ระดับบัณฑิตศึกษา
3) ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนอกเวลา)
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2562
 9.ประชาสัมพันธ์เปิดประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2562
ขอความร่วมมือนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 ทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 18 ตุลาคม 2562 [ขั้นตอนการประเมินการสอน Online]

ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ

หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2562
 10.ปฏิทินการหักเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา ...ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้… และให้นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ หรือติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ได้ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว
=> [ปฏิทินการชำระเงิน โดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2562
 11.ปฏิทินการชำระเงิน ปีการศึกษา 2562
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
- นักศึกษาปกติ
- นักศึกษาทุน
- นักศึกษาสหกิจศึกษา
- นักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 2 - 6
- นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 2 - 5
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2562
 12.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการขอยกเลิกการรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขอยกเลิกการรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry) ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2561
 13.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 14.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 15.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศ หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.