ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งรับปริญญาได้แล้วที่นี่
       ++ แจ้งรับปริญญา และกรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ไม่ต้อง Log in เข้าระบบทะเบียน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
         - คลิกที่นี่ แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา และกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีเกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ 1/2563 ต่ำกว่า 2.00
นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีเกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ 1/2563 ต่ำกว่า 2.00 สามารถ [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการพบอาจารย์ที่ปรึกษา]
และส่งแบบฟอร์มได้ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 ที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น หากเกินเวลาที่ สำนักวิชาฯ จะไม่รับแบบฟอร์มคำร้องไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุกัญญา ฉัตรสูงเนิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-4422-4223
ประกาศโดย   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2563
 2.ประกาศ >>> ด่วนที่สุด ! งดเว้นการชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เป็นต้นไป งดเว้นให้นักศึกษาโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี 707-2-35379-0 ให้นักศึกษาชำระเงิน [ตามรายละเอียดแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2563
 3.การยื่นคำร้องขอแจ้งจบ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ได้ลงทะเบียนเรียนหรือออกสหกิจศึกษาเป็นภาคสุดท้ายโดยไม่ต้องรอเกรดออกปลายภาค หรือนักศึกษาที่เคยแจ้งจบในภาคการศึกษาที่ 1/2563 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคนั้น) ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสามารถดำเนินการแจ้งจบได้ตามกำหนดการ และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 2/2563 เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2563
 4.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 2/2563
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2563
 5.ประกาศรายชื่อวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษาไม่จัดสอบซ้ำซ้อน ภาค 2/2563
นักศึกษาที่จะขอลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน โปรดทราบ
ศูนย์บริการการศึกษาไม่สามารถจัดสอบซ้ำซ้อน รายวิชาต่อไปนี้ได้ โปรดคลิกเพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียด - คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน - รายละเอียดเวลาที่ศูนย์ฯ จัดสอบให้ - ตรวจสอบรายชื่อวิชา - คำร้องที่ใช้ - คำแนะนำและข้อปฏิบัติที่นักศึกษาควรทราบ …
- เงื่อนไขการขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน และวิธีการดำเนินการ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2563
 6.นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร I , M ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปทุกรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 1/2563
นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร I , M ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปทุกรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ขอให้มาสอบในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง B3103 อาคารเรียนรวม 1 มทส. ทั้งนี้ โปรดแจ้งรายละเอียดตามลิงก์ที่แนบก่อนสอบ [https://forms.gle/rFgTXwq1NDtbNCLY9] หากมีเรื่องสอบถามหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สวทส. โทร. 0810737370
ประกาศโดย   สาขาวิชาศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2563
 7.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2563
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2563
- ประกาศวันสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 2/2563 – สอบวันที่ 22 ธันวาคม 2563 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2563
 8.นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ขอให้นักศึกษายืนยันในระบบออนไลน์ของศูนย์บริการการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ ของสงวนสิทธิ์ ดังนี้
1. ย้ายกลุ่มเรียน
2. ปิดกลุ่ม สาขาวิชาฯ จะปิดกลุ่มเรียน หากมีนักศึกษาลงทะเบียนในกลุ่มเรียนน้อยกว่า 15 คน
3. สาขาวิชาฯ อาจจะดำเนินการยุบกลุ่มเรียนในกรณีที่รายวิชานั้นๆ เปิดสอนเวลาเดียวกันหลายกลุ่ม และจำนวนนักศึกษาไม่เต็มกลุ่มเรียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โทร. 044-224213
ประกาศโดย   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2563
 9.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดคิวหมายเลข 7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2563
 10.แผนการลงทะเบียนของ นศ. ชั้นปีที่ 1 ภาค 2/2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสำนักวิชา สามารถตรวจสอบแผนการลงทะเบียนเรียนในภาค 2/2563 ได้แล้วดังนี้ [คลิ้กเพื่อตรวจสอบแผนการลงทะเบียน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2563
 11.วิธีการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาที่ถูก Lock ลงทะเบียน 2/2563
สำหรับนักศึกษาที่ถูก Lock ลงทะเบียน 2/2563 ให้ดำเนินการชำระเงิน ดังนี้ <<<วิธีชำระเงินกรณีถูก Lock ลงทะเบียน>>>
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2563
 12.ประกาศงดการเรียนการสอน และกำหนดระยะเวลาการสอบกลางภาค 2/2563
1) งดการเรียนการสอนระหว่างวันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
2) กำหนดระยะเวลาการสอบกลางภาค 2/2563 เป็นวันพุธที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
3) งดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีในช่วงวันดังกล่าว กรณีรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาหากมีความประสงค์จะสอน ให้ประสานงานการใช้ห้องเรียนไปยังฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 [คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2563
 13.นศ. ที่สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชา 202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ ในภาค2/2563
ขอให้ นศ. มาฟังการชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าว ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. ณ ห้อง B2101 อาคารเรียนรวม 1 มทส. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-224258
ประกาศโดย   สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2563
 14.การ Lock ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้าง ต้องชำระเงินภายในวันที่ 13 พ.ย. 2563 มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาค 2/2563 ได้ [คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2563
 15.ทำเนียบบัณฑิต มทส. รุ่นที่ 24
บัณฑิต มทส. รุ่นที่ 24 สามารถคลิ้กเพื่อดู [ทำเนียบบัณฑิต ฉบับ E-Book ได้ที่ลิงค์นี้]
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2563
 16.การขอผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปี พ.ศ. 2564
นักศึกษาชาย ที่เกิดปี พ.ศ. 2543 หรือเกิดก่อนแต่ยังไม่เคยยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ที่มีเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นั้น
ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ พร้อมส่งเอกสารได้ที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 63 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดำเนินการได้
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1) คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารแนบตามประกาศ
2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินฯ พร้อมเอกสารแนบตามประกาศใน ข้อ 1) และยื่นที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
3) กรอกคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ผ่านระบบ Online (นักศึกษาที่ยื่นคำร้องทุกคนต้องดำเนินการ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 084-8285898 ผกท.ญ.กัญพัชร์ / 084-0368318 ผกท.สุปรีชา
ประกาศโดย   งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2563
 17.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 18.ระบบปฏิบัติการ My Desk การจองที่นั่งในห้องเรียน
ระบบปฏิบัติการ My Desk คือ ระบบที่ใช้ในการจองที่นั่งในห้องเรียนก่อนถึงวันที่ต้องเข้าเรียนสำหรับ New Normal เพื่อเว้นระยะห่างตามแนวทาง Social Distancing ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบ On-site หรือ Online และผู้สอนสามารถบริหารจัดการผู้เรียนได้ โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป
[คลิก -> ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งาน]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223022 หรือ 044-223023 หรือ 044-223019
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2563
 19.ปฏิทินกำหนดการส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษาปีการศึกษา 2563
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาตามเอกสารแนบ -> [คลิกตรวจสอบปฏิทิน]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 20.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
2. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
3. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
4. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 (แผนที่ 1) (แผ่นที่ 2) (เปลี่ยนแปลงปฏิทินแพทย์ปี 2)
5. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 21.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 22.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 23.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [2549] [2563]
06 : ประกาศ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
07 : ประกาศ วิศวกรรมพรีซิชั่น
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 24.NEW MSG
NEW MSG
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2563
 25.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.