กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5980581 นางสาวกนิษฐา พรหมสิงห์Pass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
2 B5980406 นายกฤษฎา พรมชัยPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
3 B5980437 นายกฤษณะ พรมเสนสาPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
4 B5980208 นางสาวขนิษฐา เพียรขุนทดPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
5 B5980130 นางสาวคุณัญญา สินมะเริงPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
6 B5980222 นางสาวคุณิตา วิริยาภิรมย์Pass-- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
7 B5980031 นางสาวจุฑาพร ประเสริฐศรีPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
8 B5980475 นางสาวชลธิชา มีเพชรPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
9 B5881062 นางสาวชไมพร ศรีหาวงษ์Pass--- ไม่สำเร็จ-
10 B5980567 นางสาวณัฐพร จันทะคัดPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
11 B5980253 นางสาวทัศน์ศิริ พันศรีเลาPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
12 B5881277 นายธนธรณ์ ไตรรงค์วิจิตร์Pass ส่งแล้ว- 21 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
13 B5980093 นางสาวนิตยา มาโสมพันธ์Pass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
14 B5980192 นางสาวปลายฟ้า ปานแก้วPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
15 B5980338 นางสาวปิยะนุช ชูราษีPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
16 B5980154 นางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราชPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
17 B5980307 นางสาวพรรณี หอมดวงPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
18 B5980079 นายพัฒนพงศ์ บุญอุ้มPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
19 B5980246 นายพิสิทธิ์ ราชวัฒน์Pass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
20 B5881147 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ์Pass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
21 B5980284 นางสาวมัลลิกา สุขยานุดิษฐPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
22 B5880812 นางสาววรรณณิตา พัดสาริกรณ์Pass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
23 B5980529 นางสาววริศรา ปาละPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
24 B5980451 นางสาวศศิธร วรวงษ์Pass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
25 B5880713 นายศุภชัย โนนพลPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
26 B5980611 นายสันติสุข อย่างบุญPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
27 B5980062 นางสาวสิตานัน ทวีทรัพย์Pass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
28 B5880676 นายสุขวิช กาบคำPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
29 B5980956 นายอภิธน ครองธรรมPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
30 B5980505 นางสาวอัยยดา หน่ายคอนPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
31 B5880904 นายเจษฎา ปันต๊ะทาPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
32 B5881161 นายเชษฐา ปฏิทันโตPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
33 B5980123 นางสาวเพ็ญนภา พินิจวงษ์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
34 B5980116 นางสาวเพ็ญผกา พินิจวงษ์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
35 B5981090 นางสาวแสงส่องทอง จันทรโณทัยPass ส่งแล้ว- 3 มีนาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.