กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULTเกียรตินิยม(1) วันจบการศึกษา(2) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5384037 นางสาวเตชิตา จีระตระกูล-- 28 ตุลาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 20 กุมภาพันธ์ 2559
2 B5181445 นางสาวศรัญญา หอมขุนทด-- 23 ตุลาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 20 กุมภาพันธ์ 2559
3 B5480913 นางสาววันดี กือสันเทียะ-- 28 ตุลาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 20 กุมภาพันธ์ 2559
4 B5481323 นางสาววัชรา ปานนี้-- 23 ตุลาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 20 กุมภาพันธ์ 2559
5 B5482344 นายวรุต สิงห์วรรณุรัตน์-- 28 ตุลาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 20 กุมภาพันธ์ 2559
6 B5181056 นายนิธิต ธนโชคดี--- ไม่สำเร็จ-
หมายเหตุ
(1) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(2) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.