กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5482047 นายเศรษฐโชติ ทองบุญนาค ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
2 B5482221 นางสาวอาภาพร อิ่มจันทึก ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
3 B5481309 นางสาวอนุชิดา อินทะดก--- ไม่สำเร็จ-
4 B5482375 นายอครพงษ์ ประยงค์หอม ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
5 B5384020 นางสาวศุภพร ปิตะฝ่าย ส่งแล้ว-- ไม่สำเร็จ-
6 B5480869 นางสาววิมลทิพย์ ใหม่พรมมา ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
7 B5480463 นางสาววาทิณี กองธูป ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
8 B5284283 นายวัชรพล อ่อนคำ ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
9 B5482696 นางสาวมณีรัตน์ กระแสโสม ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
10 B5482092 นางสาวภัทราลักษณ์ สุทธลูน ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
11 B5382170 นางสาวภัทรวดี ทองบ่อ ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
12 B5481941 นายพิเชษฐ์ มะลิกุล ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
13 B5282524 นายพัฒนากร กันดิษฐ์ ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
14 B5480043 นางสาวปรารถนา ทิพย์กระโทก ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
15 B5480715 นางสาวนุสรา กลิ่นสุคนธ์ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
16 B5181056 นายนิธิต ธนโชคดี--- ไม่สำเร็จ-
17 B5480999 นางสาวนิตยา ภูเงิน ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
18 B5384044 นางสาวทิตยา ภู่แจ้ง ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
19 B5482030 นายทวี มีบุญ ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
20 B5281442 นางสาวดำรัสศิริ คล้ายมอญ ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
21 B5480876 นางสาวชเนตตี มงคลสูตร ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
22 B5480210 นางสาวชมพูนุท ฝั้นอุตมะ ส่งแล้ว- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.