กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101020101550 : เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า)
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5880461 นางสาวจงจิต ตรีกูลPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
2 B5880348 นางสาวนัชชามนต์ สุคนธเมธีรัตน์Pass ส่งแล้ว- 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
3 B5880294 นางสาววิราพร สงปะคำPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 9 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
4 B5880287 นายปณต ครึกกระโทกPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 9 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
5 B5880270 นางสาวนราสิริ หมายเหนี่ยวกลางPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
6 B5880249 นางสาวฐิติมา ผิวกลางPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
7 B5880232 นายบุญญากร ศรีศาศวัตกุลPass ส่งแล้ว- 9 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
8 B5880225 นายนันทวัฒน์ แคะกระโทกPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
9 B5880188 นายณัฐกร วิริยะกุลนันท์Pass ส่งแล้ว- 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
10 B5880034 นางสาวกมลธิรา วิชัยPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
11 B5880027 นางสาวสิริวลี สิริวิบูลย์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
12 B5880010 นายภาณุวัฒน์ วัดไธสงPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.