กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5881536 นายอาสีด มรรคาเขตPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
2 B5881345 นางสาววรัญญา อมฤกPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
3 B5881321 นายธนวินท์ ประกอบนันท์Pass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
4 B5881260 นางสาวพิสมัย จับแก้วPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
5 B5881253 นางสาวอรุณี แก้วพวงPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
6 B5881246 นางสาวนิติยา ขันณะราย์Pass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
7 B5881222 นางสาววิชชุณา ไชยจรัสPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
8 B5881130 นางสาวศิริลักษณ์ พยัคฆมากPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
9 B5881123 นางสาวธรรมรีน นามวิเศษศิริPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
10 B5881116 นางสาวสุดารัตน์ อินม่วงไทยPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
11 B5881109 นายยศวันต์ เตียวเจริญสินPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
12 B5881093 นางสาวอริสา ยอดเกิดPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
13 B5881031 นางสาวนลินีภรณ์ ขวัญสุริยะPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
14 B5881024 นางสาวสัณห์สินี ศรีจันทร์โทPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
15 B5881017 นางสาวสิริวิภา ศรีสุมาตย์Pass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
16 B5881000 นายอเนชา ราชตราชูPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
17 B5880980 นายศิวัช ขำคงPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
18 B5880973 นายชัยธวัช ช่วงสูงเนินPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
19 B5880966 นายธนวัฒน์ เกตุบรรจงPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
20 B5880942 นางสาวอรยา ลาภมูลPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
21 B5880935 นางสาวพรนภา ปลั่งกลางPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
22 B5880911 นางสาวอนินทิตา จังประเสริฐPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
23 B5880881 นายเริงชัย รัตนปัญญาPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
24 B5880874 นางสาววราภรณ์ ช้อยจังหรีดPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
25 B5880843 นางสาวศุภาพิชญ์ สุภลักษณ์Pass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
26 B5880829 นางสาวสุธาสินี ประสบเหมาะPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
27 B5880782 นายโกมล เพ็งเล็งดีPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
28 B5880775 นางสาวรุ่งนภา วินโรจน์Pass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
29 B5880768 นางสาวอุษา ลาดกระโทกPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
30 B5880737 นายธนกฤต แก่นมั่นPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
31 B5880720 นางสาวสุดาภินันท์ เครือเทพPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
32 B5880706 นายธนากานต์ ยอดสุวรรณPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
33 B5880690 นางสาวกาญจุภรณ์ หาอำนาจPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
34 B5880683 นางสาวเจนิชดา สว่างเนตรPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
35 B5880669 นายพงศ์พันธุ์ ชัยจรPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
36 B5880614 นายณัฐวุฒิ สอนพรมราชPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
37 B5880607 นายภัทรพงศ์ กะรัมเดชะPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
38 B5880591 นายธรรมรัตน์ เผยกลางPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
39 B5880584 นางสาวณัฐยา นาคอุ่นPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
40 B5880577 นายธีรวัฒน์ แดนมะตามPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
41 B5880560 นางสาวจิรัตติกาล คะมะโนPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
42 B5880140 นางสาวทราวดี ธรรมฉมัยPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
43 B5880133 นายคมสัน เคนประคองPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
44 B5780815 นางสาวเกวลิน เทพบุรีPass--- ไม่สำเร็จ-
45 B5780501 นางสาวทิพาภรณ์ ดีขุนทดPass--- ไม่สำเร็จ-
46 B5780495 นายจิรโชติ ขวบสันเทียะPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
47 B5780471 นายจิรพงศ์ เก็บสำโรงPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.