กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาโท
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101050102602 : ฟิสิกส์-แผน ก 2
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 M6010218 นายกนกพล ภูมิพันธุ์--- ไม่สำเร็จ-
2 M6010256 นายปัณณทัต ทะประสพ--- รออนุมัติ-
3 M6010270 นายวิริยะ เรืองอยู่--- ไม่สำเร็จ-
4 M6010287 นายธนพล เหมือนวาจา--- รออนุมัติ-
5 M6010294 นายญัดติพงษ์ แก้วคำจันทร์-- 21 กรกฏาคม 2563 รออนุมัติ-
6 M6010300 นางสาวพาขวัญ ชาญประโคน-- 15 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 23 มกราคม 2564
7 M6010348 นายเจตนิพิฐ แก้วใจ--- รออนุมัติ-
8 M6010362 นายตะวันฉัตร สีมันตธรรมกุล--- รออนุมัติ-
9 M6110062 นางสาวอภิญญา งอยผาลา-- 15 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 24 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.