กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรีPass ส่งแล้ว- 15 กรกฏาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
2 B5584086 นางสาวสิริวรรณ ชมดอนPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
3 B5680672 นายอธิวัฒน์ จำเนียรทรัพย์Pass ส่งแล้ว- 15 กรกฏาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
4 B5881062 นางสาวชไมพร ศรีหาวงษ์Pass ส่งแล้ว- 15 กรกฏาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
5 B5881079 นายฌานินทร์ อัมรินทร์Pass ส่งแล้ว- 15 กรกฏาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
6 B5980086 นางสาวพัชราภรณ์ นัยวิรัตน์Pass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
7 B5980161 นายเมธกานต์ สวัสดีPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
8 B5980277 นายวิริยะ แสนคำPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
9 B5980291 นายกฤษฎา ดวงกระโทกPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
10 B5980314 นายวิษณุ ศรีจันทร์ดีPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
11 B5980321 นายชาติชาย กายากุลPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
12 B5980376 นายทรงพล ศรีสวัสดิ์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 15 กรกฏาคม 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
13 B5980413 นายภัทรชัย ภู่สุขPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
14 B5980536 นายพงศกร วรรธนสังข์พรPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
15 B5980543 นายจิรายุส ครุฑใจกล้าPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
16 B5980550 นายนนทวัฒน์ ราคาแก้วPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
17 B5980604 นายปรเมศวร์ ศรีมงคลPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
18 B5980932 นางสาววัชราภรณ์ เสียงดีPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
19 B5981076 นายกิตติภูมิ แขกช้อยPass ส่งแล้ว- 26 มิถุนายน 2563 อนุมัติสำเร็จ 27 กันยายน 2563
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.