กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5680672 นายอธิวัฒน์ จำเนียรทรัพย์Pass--- ไม่สำเร็จ-
2 B5681099 นางสาวหนูพักตร์ ไชยทอง--- ไม่สำเร็จ-
3 B5681129 นายจิรพัส พงษ์พิมายPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
4 B5681136 นายธนกร พิพัฒน์รัตนถาวรPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
5 B5780501 นางสาวทิพาภรณ์ ดีขุนทดPass ส่งแล้ว- 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
6 B5780815 นางสาวเกวลิน เทพบุรีPass ส่งแล้ว- 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
7 B5880621 นายธนากร ทัศนีย์Pass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
8 B5880638 นายณัฐกิตติ์ เชิดโฉมPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
9 B5880744 นางสาวสิทธิ์วดี ประสพธรรมPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
10 B5880751 นางสาวบรรณสรณ์ ทองดีPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
11 B5880799 นางสาวศิริลักษณ์ ทองดีPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
12 B5880805 นางสาวนุชนาฏ สงเนยPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
13 B5880836 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
14 B5880867 นางสาวแคทรียา จันทศรีPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
15 B5880898 นายสุรเดช งดสันเทียะPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
16 B5880928 นางสาวสุธิดา ศิริสุขPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
17 B5881048 นางสาวกนกวรรณ ปรีชาชัชวาลPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
18 B5881178 นายนันทวัฒน์ คำจันทร์Pass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
19 B5881185 นายชยากร ราชแทนPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
20 B5881291 นายธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์กุลPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
21 B5881383 นายปรีชา ทองนาคPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
22 B5881512 นายอุเทน เหลืองดีPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
23 B5881543 นายพชรพล สวัสดิ์Pass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.