กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5181056 นายนิธิต ธนโชคดี--- ไม่สำเร็จ-
2 B5181445 นางสาวศรัญญา หอมขุนทด--- ไม่สำเร็จ-
3 B5281176 นายภูริชา เพ็ชรสุข ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
4 B5281435 นายศรศิลป์ แก้วคำสอน ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
5 B5281442 นางสาวดำรัสศิริ คล้ายมอญ--- ไม่สำเร็จ-
6 B5281480 นายกรวิทย์ พันธ์สีดา ส่งแล้ว- 11 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 28 มิถุนายน 2557
7 B5281732 นายภัทระ เงาะเศษ ส่งแล้ว- 11 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 28 มิถุนายน 2557
8 B5284078 นายเศรษฐวรรษ หลายเพิ่มพูน ส่งแล้ว-- ไม่สำเร็จ-
9 B5380176 นางสาวพิรพรรณ สิงห์ลี ส่งแล้ว- 11 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 28 มิถุนายน 2557
10 B5380213 นายอานนท์ จันทา ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
11 B5380220 นางสาวทุมวดี กลมพันธ์ ส่งแล้ว- 11 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 28 มิถุนายน 2557
12 B5380275 นายกิตติศักดิ์ ภิรมย์ศรี ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
13 B5380336 นายพฤกษ์ บ่อยกระโทก ส่งแล้ว- 5 มิถุนายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 14 สิงหาคม 2557
14 B5380848 นางสาวหทัยรัตน์ อิ่มพูล ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
15 B5381081 นางสาวลัดดามาศ สายครบุรี ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
16 B5381418 นายดิลก แก่นจันทึก ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
17 B5381517 นางสาวจุฑามาศ แย้มศรี ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
18 B5381630 นางสาวเดือนฉาย เงางาม ส่งแล้ว- 11 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 28 มิถุนายน 2557
19 B5381661 นายบัญชา ประวัติพงษ์ ส่งแล้ว- 11 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 28 มิถุนายน 2557
20 B5381777 นางสาวอาริตา ศรีม่วง ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
21 B5381937 นายศิรภัทร กองวงสา ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
22 B5382132 นางสาวกิตติพร เดโชรัมย์ ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
23 B5382156 นายอรรถพล ภูริวิมลชัย ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
24 B5382163 นายกฤษณพล พุทธเษม ส่งแล้ว- 11 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 28 มิถุนายน 2557
25 B5382262 นายศราวุธ อภัยรุณ ส่งแล้ว- 28 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 26 กรกฏาคม 2557
26 B5382279 นางสาวธนิดา ชมสำโรง ส่งแล้ว- 11 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ 28 มิถุนายน 2557
27 B5484133 นางสาวกุสุมา สมบัติเปี่ยม ส่งแล้ว-- ไม่สำเร็จ-
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.