กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5084012 นายจิรวรรธ วิพัฒน์เกษมสุข ส่งแล้ว- 26 ธันวาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
2 B5181698 นายกิตติศักดิ์ นาทอง ส่งแล้ว- 26 ธันวาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
3 B5184057 นายชัยมงคล ศรีหาภูธร ส่งแล้ว- 26 ธันวาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
4 B5281138 นายชัชวาลย์ เลี้ยงประเสริฐ ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
5 B5281374 นางสาวลัดดา อินทรบุตร ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
6 B5281596 นายพงศกร พูลคลองตัน ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
7 B5282111 นายสมเพชร พลค้อ ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
8 B5284030 นายนราธิป เซ็นทองหลาง ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
9 B5284139 นางสาวกนกวรรณ ทัศนา ส่งแล้ว- 26 ธันวาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
10 B5284191 นายพิสิษฐ์ ชัยสิทธิ์ปรุ--- ไม่สำเร็จ-
11 B5380329 นางสาววนิดา โพธิ์แจ่ม ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
12 B5380350 นางสาวจิราพร อ่อนศรี ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
13 B5380381 นายศักดิ์ดา กล้าหาญ ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
14 B5380572 นางสาวอริษา เศษเพ็ง ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
15 B5380701 นายกรวิชญ์ บุญอาจ ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
16 B5380985 นายเจตนรินทร์ คำลุน ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
17 B5381128 นางสาวพัชรินทร์ ทิพย์ผักแว่น ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
18 B5381555 นางสาวนวลอนงค์ คงป้อม ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
19 B5381784 นางสาวสมัชญา ดีสูงเนิน ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
20 B5381890 นายวัฒนพงษ์ สังคะวะดี ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
21 B5381951 นางสาวสุจิตรา ขรรค์ศร ส่งแล้ว- 6 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 29 มีนาคม 2557
22 B5382279 นางสาวธนิดา ชมสำโรง--- ไม่สำเร็จ-
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.