กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5080298 นายเฉลิมวุฒิ ศรีน้อย-- 12 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2556
2 B5084029 นางสาวธนาพร พรพิมานแมน-- 12 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2556
3 B5181667 นายสมโภชน์ แดงมา-- 12 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2556
4 B5184057 นายชัยมงคล ศรีหาภูธร--- ไม่สำเร็จ-
5 B5280032 นางสาวศรอนงค์ เยื่อใย-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
6 B5280209 นางสาวชุติกาญจน์ จินดา-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
7 B5280773 นายเจนณรงค์ นามโคตร-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
8 B5280896 นายนิตินัย ทำจะดี-- 12 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2556
9 B5280964 นายณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตร-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
10 B5280971 นายทรงวิทย์ กณารักษ์-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
11 B5281107 นายเฉลิมขวัญ อุดม-เกียรตินิยมอันดับสอง 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
12 B5281114 นายนพพร นาคพนม-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
13 B5281152 นายจีราวัฒน์ มวยดี-- 12 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2556
14 B5281213 นายชัชพิสิฐ เย็นกลาง-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
15 B5281220 นางสาวเมธิณี โพธิ์เจริญ-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
16 B5281411 นายจิตรกร สามัญทิตย์-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
17 B5281459 นายนวเวช กล้าหาญ-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
18 B5281510 นายสุทธิพงษ์ แจ้งจิตร-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
19 B5281534 นางสาวถิรดา เขลากระโทก-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
20 B5281558 นางสาวอภิญญา ศรีมหาพรหม-- 12 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2556
21 B5281572 นายณภัทร เหล็กกลาง-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
22 B5281640 นายเมธี ด้วงประเสริฐ-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
23 B5281763 นางสาวจุรีพร ตองจริง-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
24 B5281770 นายรัฏฐาธิป บรรเทา-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
25 B5281855 นางสาวสุภัค นวลมณี-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
26 B5281930 นางสาวอภิฤดี เพชรงาม-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
27 B5282036 นายปณศักดิ์ เสือโคร่ง-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
28 B5282166 นายวุฒิชัย เข็มเลา-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
29 B5282197 นายอนุกูล ปกสุข-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
30 B5282555 นายวัชรินทร์ นราพันธ์-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
31 B5282623 นายเอกพันธ์ ยิ้มพุดซา-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
32 B5282678 นายสมจินต์ เกิดโภคา-- 16 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
33 B5284047 นายวีระพงศ์ นาอุดม-- 12 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2556
34 B5284061 นายสรศักดิ์ สีตา-- 12 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2556
35 B5284207 นายจิราภัทร จันทร์ธง-- 12 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2556
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.