กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5080526 นายนัฐภูมิ ศิริภูมิ-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
2 B5080618 นายก้องกิดากร วงศ์วิริยะดำรง-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
3 B5080892 นายศรายุทธ ถิ่นสอน-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
4 B5180165 นายพิชิตพล เกิดสมนึก-เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
5 B5180257 นางสาวธนพร ฮวดเกิด-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
6 B5180462 นายรัชตะ รอสูงเนิน-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
7 B5180851 นางสาวกนกวรรณ คงมั่น-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
8 B5181124 นายทรงยศ ทิพทวี-- 6 มีนาคม 2555 อนุมัติสำเร็จ 20 เมษายน 2555
9 B5181209 นายธนาคาร เสถียรพูนสุข-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
10 B5181223 นายกรัณย์ เลขาขำ-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
11 B5181247 นางสาวชลธิชา แตงน้อย--- ไม่สำเร็จ-
12 B5181261 นายธีรยุทธ ศรวิชัย-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
13 B5181582 นางสาวพนิดา เหลือล้น-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
14 B5181599 นางสาวพรทิพย์ สำโรง-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
15 B5181605 นายปุญญพัฒน์ แตงเผือก-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
16 B5181612 นางสาวสุธิดา อุตะมะโยธิน-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
17 B5181629 นางสาวภารตี ปิ่นสุวรรณ-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
18 B5181674 นายชาญณรงค์ มากทองหลาง-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
19 B5181728 นางสาวอรทัย อินจันทึก-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
20 B5181766 นายไกรเลิศ หวยสูงเนิน-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
21 B5181827 นายสมศักดิ์ สมการ-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
22 B5181858 นายณัฐพล อินทร์สิลา-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
23 B5181902 นางสาวกัลยรัตน์ เฮงหลี-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
24 B5181933 นายภาณุพงศ์ จุ้ยกระโทก-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
25 B5182008 นางสาวรุ่งวิวรรณ สิงพรม-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
26 B5184033 นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์ต๊ะ-- 12 เมษายน 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มิถุนายน 2555
27 B5184040 นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข--- ไม่สำเร็จ-
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.