กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101040101550 : ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า)
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5880065 นางสาวกัณฑ์กวี ศาสน์สันติธรรมPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
2 B5880072 นายพงศกร กันทะPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
3 B5880089 นางสาวปิยาพัชร สิทธิศักดิ์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
4 B5880157 นางสาวนภัสสร สันตะพันธ์Pass ส่งแล้ว- 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
5 B5880171 นางสาววรรณิกา ปะนาPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
6 B5880201 นายสุรยุทธ์ กล้วยพรรณงามPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 11 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ 24 สิงหาคม 2562
7 B5880263 นางสาวกัญญารัตน์ อ่อนสระน้อยPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
8 B5880300 นางสาวจิรนันท์ สอดศรีจันทร์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
9 B5880324 นางสาวปรารถนา มาพรPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
10 B5880362 นางสาวอรอนงค์ แทนดวงPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
11 B5880386 นางสาวโชติกานต์ ทุ่งกลางPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
12 B5880447 นางสาวสายน้ำทิพย์ รังดิษฐPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
13 B5880485 นางสาวธัญญารัตน์ สุระเสียงPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
14 B5880522 นางสาวณัฐชยา ภักดีศิริวงษ์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
15 B5880539 นายศรัณย์ เพชรมากPass ส่งแล้ว- 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.