กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101040101550 : ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า)
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5580057 นายศิวัช ชุมสุข ส่งแล้ว- 4 กรกฏาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 3 สิงหาคม 2559
2 B5580071 นางสาวกัตติกา กะอาจ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 3 สิงหาคม 2559
3 B5580088 นางสาวนวพร ศรีทอง ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 3 สิงหาคม 2559
4 B5580163 นายพีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 3 สิงหาคม 2559
5 B5580330 นางสาวรติมา จันธิมา ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 3 สิงหาคม 2559
6 B5580347 นายกรวิชญ์ โอภาสเสถียร ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 3 สิงหาคม 2559
7 B5580453 นายชิษฏเดช อภินันท์เดชา ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 16 มิถุนายน 2559 อนุมัติสำเร็จ 3 สิงหาคม 2559
8 B5580651 นางสาวสายาห์ องค์ศรีเจริญพร ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 4 กรกฏาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 3 สิงหาคม 2559
9 B5580668 นางสาวเจติยา แหวนวิเศษ ส่งแล้ว- 4 กรกฏาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 3 สิงหาคม 2559
10 B5582075 นางสาวพัชรา หนันทุม ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 16 มิถุนายน 2559 อนุมัติสำเร็จ 3 สิงหาคม 2559
11 B5582129 นางสาวภักดีพร บรมสุข ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 16 มิถุนายน 2559 อนุมัติสำเร็จ 3 สิงหาคม 2559
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.