กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101020101550 : เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า)
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5880010 นายภาณุวัฒน์ วัดไธสงPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
2 B5880027 นางสาวสิริวลี สิริวิบูลย์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
3 B5880034 นางสาวกมลธิรา วิชัยPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
4 B5880188 นายณัฐกร วิริยะกุลนันท์Pass ส่งแล้ว- 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
5 B5880225 นายนันทวัฒน์ แคะกระโทกPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
6 B5880232 นายบุญญากร ศรีศาศวัตกุลPass ส่งแล้ว- 9 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
7 B5880249 นางสาวฐิติมา ผิวกลางPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
8 B5880270 นางสาวนราสิริ หมายเหนี่ยวกลางPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
9 B5880287 นายปณต ครึกกระโทกPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 9 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
10 B5880294 นางสาววิราพร สงปะคำPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 9 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
11 B5880348 นางสาวนัชชามนต์ สุคนธเมธีรัตน์Pass ส่งแล้ว- 4 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
12 B5880461 นางสาวจงจิต ตรีกูลPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 กรกฏาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.