อาคารคุมสอบ
แสดงในระบบ
เปลี่ยนกรรมการคุมสอบแล้ว
ใช้เมนูเปลี่ยนกก.ด้านบน หรือ
Login --> Click
 
 
 
 


คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 1465/2562
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562


เพื่อให้การสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 25 ตุลาคม 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และ 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1594/2561 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 29 กันยายน 2561 และการเสนอชื่อของสำนักวิชา หน่วยงานต่าง ๆ จึงแต่งตั้งให้บุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันและเวลาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่กองอำนวยการสอบ ก่อนเวลาสอบของแต่ละคาบ ไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อรับมอบหมายภารกิจ สำหรับกรรมการคุมสอบห้องสอบซ้ำซ้อนเมื่อหมดคาบการสอบให้รอจนกว่ากรรมการคาบถัดไปจะมาปฏิบัติหน้าที่
อนึ่ง ในกรณีผู้มีรายชื่อตามคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบได้ ขอให้เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติ หน้าที่แทนต่อคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัด สำหรับการคุมสอบแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้า หน่วยงานที่ตนสังกัด มหาวิทยาลัยฯจะไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้คุมสอบแทนให้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมประสานงาน บริหารครั้งที่ 10/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ให้กรรมการคุมสอบแต่งกายสุภาพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังมีกรรมการบางท่านแต่งกายไม่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมติโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
      สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

 (ลงนาม) สันติ แม้นศิริ
(ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี


หน่วยงาน :
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.