สืบค้นการใช้ห้อง

วันที่จอง     

คลิก>>สืบค้นการใช้ห้อง

วันที่จองเวลาห้องอาคารผู้ใช้ผู้จองสถานะการจองเลขที่ใบอนุมัติ
 26/8/2562    15:00-17:00   B1210  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ ดร. เพิ่มวัย ชัยนะกุล  อาจารย์ ดร. เพิ่มวัย ชัยนะกุล Y:อนุมัติ 6208230001  
 26/8/2562    15:00-17:00   B1131  อาคารเรียนรวม 1  รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เกิดประสพ  นางสาว ภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6207300035  
 26/8/2562    15:00-17:00   B5205  อาคารเรียนรวม 2  นางสาว เสาวลักษณ์ ทะยอมใหม่  นางสาว เสาวลักษณ์ ทะยอมใหม่ Y:อนุมัติ 6208260004  
 26/8/2562    15:00-17:00   B1209  อาคารเรียนรวม 1  นาย ชาญชัย ชัยวัฒน์  นาย ชาญชัย ชัยวัฒน์ Y:อนุมัติ 6208050005  
 26/8/2562    15:00-17:00   B1206  อาคารเรียนรวม 1  นาย ชาญชัย ชัยวัฒน์  นาย ชาญชัย ชัยวัฒน์ Y:อนุมัติ 6208060017  
 26/8/2562    16:00-19:00   B1207  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ ปทมศิริ หุ่นทอง  อาจารย์ ปทมศิริ หุ่นทอง Y:อนุมัติ 6208260015  
 26/8/2562    16:00-19:00   B5203  อาคารเรียนรวม 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม  นางสาว สุนันทา ประจำ Y:อนุมัติ 6208050014  
 26/8/2562    16:00-18:00   SEMINAR2  อาคารเรียนรวม 1  รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์  นางสาว สายฝน สิบพลกรัง Y:อนุมัติ 6208220009  
 26/8/2562    17:00-20:00   F9131  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  นางสาว ปาริชาติ แซ่ว่อง  นางสาว ปาริชาติ แซ่ว่อง W:รออนุมัติ 6208260011  
 26/8/2562    17:00-18:30   B1212  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์  นางสาว ภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6208200010  
 26/8/2562    17:00-18:30   B3102  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์  นางสาว ภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6208200010  
 26/8/2562    17:00-18:30   B3104  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์  นางสาว ภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6208200010  
 26/8/2562    17:00-21:00   B1214  อาคารเรียนรวม 1  นาง วันเพ็ญ สืบสาย  นาง วันเพ็ญ สืบสาย W:รออนุมัติ 6208040003  
 26/8/2562    17:00-20:00   F9131  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  นางสาว ปาริชาติ แซ่ว่อง  นางสาว ปาริชาติ แซ่ว่อง W:รออนุมัติ 6208260012  
 26/8/2562    17:00-20:00   B1113  อาคารเรียนรวม 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์  นางสาว สิริวรรณ สาระนาสระน้อย Y:อนุมัติ 6208220004  
 26/8/2562    18:00-20:00   B1127  อาคารเรียนรวม 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด W:รออนุมัติ 6208130005  
 26/8/2562    18:00-20:00   B3103  อาคารเรียนรวม 1  รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เกิดประสพ  รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เกิดประสพ Y:อนุมัติ 6208070007  
 26/8/2562    18:00-20:00   B1121  อาคารเรียนรวม 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด W:รออนุมัติ 6208130005  
 26/8/2562    20:00-22:00   B1209  อาคารเรียนรวม 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ โชคค้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ โชคค้า W:รออนุมัติ 6208250001  
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.