617323ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F12-219AF12L35305M    
  อังคาร13:00-16:00B5210B2C      
อาจารย์: อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ

สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1140 17 ม.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1204
สอบประจำภาค: 25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B3103
  02 ศุกร์13:00-16:00F12-219AF12L37361M    
  อังคาร13:00-16:00B5210B2C      
อาจารย์: อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ

สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1140 17 ม.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1204
สอบประจำภาค: 25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B3103
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.