105191PHYSICS LABORATORY I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
CO 105101 หรือ
105101 หรือ
CO 105101 หรือ
105101 หรือ
CO 105101
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:105192, 105192
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00F10F10L66651W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายเดชมงคล แก้วสุวรรณ์
นางสาวณัฐกฤตา นาก้อนทอง
สอบประจำภาค: 13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1112
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2104
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
  02 อังคาร13:00-16:00F10F10L76751W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายนำโชค จิตร์แจ้ง
นายศักดินันท์ แนวสุภาพ
นางสาวจิดาภา ลมอ่อน
นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
สอบประจำภาค: 13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1112
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2104
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
  03 พุธ09:00-12:00F10F10L1921920W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายธนพล เหมือนวาจา
นายณตะวัน แสงฉาย
นายอมรเทพ มนตรีอุปถัมภ์
นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ
นายวุฒิกร คำป้อง
นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
นายพิศิษฐ์ แพรวัฒนาไพศาล
สอบประจำภาค: 13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1112
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2104
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
  04 พฤหัสบดี10:00-13:00F10F10L31310W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นางสาวสุภาวี ชัยสิทธิ์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี31-31-0
สอบประจำภาค: 13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1112
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2104
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
  05 พฤหัสบดี14:00-17:00F10F10L52520W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายอาวดล เขจรรักษ์
นายเอกพล มนตรี
สอบประจำภาค: 13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1112
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2104
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
  06 พุธ14:00-17:00F10F10C71701W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายธนพล เหมือนวาจา
สอบประจำภาค: 13 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1209
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM (First class meeting in B1210 on Nov.13 at 3 pm.
Course Description
การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่สนับสนุนทฤษฏีในวิชา ฟิสิกส์ 1,2หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.