102106ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102105 หรือ
CO 102105 หรือ
102115 หรือ
CO 102115
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:109202, 109202, 109209, 109210
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00F2-213F2L30282W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
นางสาวสุดารัตน์ แทนพลกรัง
สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
สอบประจำภาค: 20 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1134
20 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1135
หมายเหตุ: เริ่มเรียนสัปดาห์ที่ 2 ซื้อเอกสารที่บรรณสารฯ
  02 อังคาร13:00-16:00F2-214F2L302010W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
นายก้องหล้า หมื่นภูวงศ์
สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
สอบประจำภาค: 20 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1134
20 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1135
หมายเหตุ: เริ่มเรียนสัปดาห์ที่ 2 ซื้อเอกสารที่บรรณสารฯ
  03 อังคาร13:00-16:00F2-215F2L30291W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
นางสาวพันธกานต์ ยันต์ฉิมพลี
สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
สอบประจำภาค: 20 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1134
20 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1135
หมายเหตุ: เริ่มเรียนสัปดาห์ที่ 2 ซื้อเอกสารที่บรรณสารฯ
Course Description
การทดลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาในเคมีอินทรีย์



หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.