551361INDUSTRIAL AUTOMATION
เครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (3-12-18)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551161
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 551363, 551363
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์13:00-21:00F11-SEMINARF11C45441M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ พิณรัตน์
นางสาวฐานิดา ศรีชัยเพชร
นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน
นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร
สอบประจำภาค: 12 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1113 (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
12 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1115 (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 เสาร์13:00-21:00F11-SEMINARF11C451926M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
นางสาวชุติกาณจน์ คินธร
นายธีรพรรณ์ ภัทรชาลีกุล
นางสาวผกาสินี สิงห์เจริญกิจ
สอบประจำภาค: 12 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1113 (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
12 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1115 (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  03 เสาร์08:00-12:00B1205BC30255M    
  เสาร์13:00-17:00B1205BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
นายแสณภูมิ ทรงไตรย์
นายธงชัย ภูศิริ
อาจารย์ ดร.ชาคริต ปานแป้น
สอบประจำภาค: 12 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1113 (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
12 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1115 (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะนักศึกษา SNC ปี 2 เท่านั้น
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.