551361INDUSTRIAL AUTOMATION
เครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (3-12-18)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551161
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 551363, 551363
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์17:00-21:00B2102BC40391M    
  เสาร์07:00-10:00B2102BC      
อาจารย์: อาจารย์ปณิธิ เพ็ชรนอก
นายแสณภูมิ ทรงไตรย์
นายธงชัย ภูศิริ
นางสาวภัทราภรณ์ สายืน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 เสาร์17:00-21:00B2102BC40391W    
  เสาร์07:00-10:00B2102BC      
อาจารย์: อาจารย์ปณิธิ เพ็ชรนอก
นางสาวชุติกาณจน์ คินธร
นางสาววริษฐา แก่นสาร
นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.