551156PHYSICS-ELECTRICAL
ฟิสิกส์-ไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต4 (2-5-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551151 หรือ
999103 หรือ
103001 หรือ
105102
รายวิชาต่อเนื่อง:551263
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์13:00-17:00B1141BC40040W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
40-0-40
40-0-40
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) สำหรับนศ.ปี 1 เมคคา วิศวกรรมพรีซิชั่น
  02 อาทิตย์13:00-17:00B1140BC40040W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
40-0-40
40-0-40
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) สำหรับนศ.ปี 1 เมคคา วิศวกรรมพรีซิชั่น
  03 อาทิตย์13:00-17:00B1139BC40040W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
40-0-40
40-0-40
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) สำหรับนศ.ปี 1 เมคคา วิศวกรรมพรีซิชั่น
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.