618311INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 618304
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:00NBC36036M    
  อังคาร09:00-12:00NBC      
  อังคาร13:00-16:00NBC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
สอบกลางภาค: 5 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 พฤหัสบดี08:00-09:00NBC36036M    
  พฤหัสบดี09:00-12:00NBC      
  พฤหัสบดี13:00-16:00NBC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
สอบกลางภาค: 5 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  03 ไม่มีข้อมูล36036M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
สอบกลางภาค: 5 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.