312312PLANT BREEDING LABORATORY
ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์พืช
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 312311
รายวิชาต่อเนื่อง:312339
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:00-20:00F3F3C15510M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอำพน
Dr.อ้อยทิพย์ พูลสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทุกชั้นปี15-5-10
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนศ.เทคโนโลยีการผลิตพืชเท่านั้น
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.