523101COMPUTER PROGRAMMING I
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:103202, 522203, 522205, 522208, 522264, 523201, 523203, 524203, 524208, 525209, 525210, 527351, 529212, 534328, 535202, 538209
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-11:00B1138BC40373M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00Lab_Com7B2L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์
นายชาญชัย คำภา
นายนิยม ประทุมมา
สอบกลางภาค: 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1213
สอบประจำภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1208
  02 อังคาร10:00-11:00B1138BC40382M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00Lab_Com8B2L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์
นายสมพงษ์ บุญเต็ม
นายคณาพล อมรรัตนเกศ
นายปริวรรต พุทธมาตย์
สอบกลางภาค: 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1213
สอบประจำภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1208
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.