111102PHYSIOLOGY LABORATORY
ปฏิบัติการสรีรวิทยา
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, สรีรวิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 111101 หรือ
CO 111101
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:113201, 606208, SCI15 2501
รายวิชาเทียบเท่า:111102, SCI15 1302
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:00F9F9L80773W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.อัจฉราพร แถวหมอ
รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
สอบกลางภาค: 22 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 9 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.