203401CHINESE I
ภาษาจีน 1
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:203402
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:00-18:30B1112BC58580W    
  พุธ17:00-18:30B1112BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1116
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1117
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1118
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1119
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1121
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
  02 จันทร์17:00-18:30B1114BC60564W    
  พุธ17:00-18:30B1114BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
Mr.Yuan A
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1116
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1117
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1118
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1119
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1121
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
  03 อังคาร17:00-18:30B1114BC53512W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1114BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1117
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1119
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1121
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
  04 อังคาร17:00-18:30B1120BC50482W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1206BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
นางสาวWenTian Wang
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1116
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1117
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1119
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1121
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
  05 อังคาร12:00-13:00B1120BC46451W    
  พุธ12:00-13:00B1120BC      
  พฤหัสบดี12:00-13:00B1120BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
Mr.Yuan A
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1117
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1119
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1121
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
  06 อังคาร12:00-13:00B1118BC48471W    
  พุธ12:00-13:00B1118BC      
  พฤหัสบดี12:00-13:00B1118BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
นางสาวWenTian Wang
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1116
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1117
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1118
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1119
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1121
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
  07 จันทร์17:00-18:30B1202BC60600W    
  พุธ17:00-18:30B1202BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
นางสาวWenTian Wang
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1116
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1118
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1119
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1121
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
  08 อังคาร17:00-18:30B1118BC54540W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1118BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
Mr.Yuan A
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1116
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1117
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1118
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1119
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1121
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
Course Description
สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ฝึกทักษะการใช้ภาษาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนำ การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ศึกษาระบบเสียง และไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝน
และเรียนรู้ด้วยตนเองได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.