433231OPERATIONS RESEARCH I
การวิจัยการดำเนินงาน 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 433261 หรือ
103103
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา ฯ
รายวิชาต่อเนื่อง:404406, 404406, 407426, 422413, 422421, 422441, 433432, 433435, 433454, 433602, 433603, 433604, 433605, 433606, 433607, 433627, 433628, 433644
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00B1214BC532W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00B1213BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 11 ต.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1141
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.