430211MECHANICS OF MATERIALS I
กลศาสตร์วัสดุ 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 430201
รายวิชาต่อเนื่อง:306342, 306342, 306343, 306343, 306414, 421312, 421313, 421314, 421333, 421334, 421342, 421353, 421353, 421357, 421363, 421365, 421454, 421455, 421456, 425206, 425340, 430212, 430213, 430311, 430321, 430331, 430622, 431302, 431323, 431323, 433304, 435340, 435340, 435340, 435340, 436231, 436303, 504408, 504408
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ ตันเส็ง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ไม่มีนศ.ลงทะเบียนปิดกลุ่ม ณ วันที่ 10 ส.ค. 60
  02 จันทร์08:00-10:00B2102BC1028W    
  พุธ08:00-10:00B2102BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวุฒิ ศิริรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.