523232OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต4 (3-3-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523201 และ 523203
รายวิชาต่อเนื่อง:523331, 523333
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 จันทร์09:00-12:00F11-422F11C402119W    
  อังคาร09:00-12:00F11-422F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา
นายกิตติภัฎ ศรีวงษ์
นางสาวสาวิตรี กวางษี
อาจารย์ภูมิรพี ภูมิค้า
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้นักศึกษารหัส 62 ลงทะเบียนก่อน
  04 จันทร์13:00-16:00F11-422F11C45450W    
  อังคาร13:00-16:00F11-422F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา
นายกิตติภัฎ ศรีวงษ์
นางสาวสาวิตรี กวางษี
อาจารย์ภูมิรพี ภูมิค้า
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี41-40-1
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้นักศึกษารหัส 62 ลงทะเบียนก่อน
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.