536210ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต3 (2-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105102 หรือ
SCI05 1002 หรือ
525213
รายวิชาต่อเนื่อง:525214, 536310, 537463, 537467, 537468
รายวิชาเทียบเท่า:525213, ENG25 2050, 536210
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์15:00-17:00B1141BC40346W    
  อังคาร17:00-20:00F11-320F11L      
อาจารย์: อาจารย์สยาม ทองนาค
นายนิทิวัฒน์ อินทรสมใจ
นายสิทธินันท์ หวังดังกลาง
นายวรากร ลิ้มศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สอบกลางภาค: 4 ก.พ. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 จันทร์15:00-17:00B1141BC40328W    
  พุธ17:00-20:00F11-320F11L      
อาจารย์: อาจารย์สยาม ทองนาค
นางสาวจุฑาทิพย์ กล้าสงคราม
อาจารย์ศุภัชกาญจน์ นุชคำ
นายสมิง เติมพรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สอบกลางภาค: 4 ก.พ. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 จันทร์15:00-17:00B1135BC402416W    
  พฤหัสบดี17:00-20:00F11-320F11L      
อาจารย์: อาจารย์สยาม ทองนาค
นายพีรวุฒิ รัตนชัย
นายภัทร สุระชน
นายวรากร ลิ้มศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สอบกลางภาค: 4 ก.พ. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  04 จันทร์18:00-21:00F11-320F11C401822W    
  จันทร์15:00-17:00B1135BC      
อาจารย์: อาจารย์สยาม ทองนาค
นายนิทิวัฒน์ อินทรสมใจ
นายสิทธินันท์ หวังดังกลาง
นายณัฐฐศรัณฐ์ วัชรบรรจง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สอบกลางภาค: 4 ก.พ. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.