529403CONTROL SYSTEMS LABORATORY
ปฏิบัติการระบบควบคุม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529301 หรือ
529301
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์15:00-18:00F11-322F11C27270W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นางสาวอลิสา ถนอมเมือง
นายนนทการณ์ มังคลา
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.เข้าฟังคำชี้แจงในคาบแรก หากไม่เข้าจะถูกถอนรายวิชา
  02 อังคาร16:00-19:00F11-322F11C22220M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นายวีรภัทร คำพันธ์
นายนนทการณ์ มังคลา
นายกรวิชญ์ ไกยะวงษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.เข้าฟังคำชี้แจงในคาบแรก หากไม่เข้าจะถูกถอนรายวิชา
  03 พุธ13:00-16:00F11-322F11C25250M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
นายนิธิวัฒน์ เศรษฐวงค์
นายวีรภัทร คำพันธ์
นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.เข้าฟังคำชี้แจงในคาบแรก หากไม่เข้าจะถูกถอนรายวิชา
  04 พุธ16:00-19:00F11-322F11C27270M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
นายนิธิวัฒน์ เศรษฐวงค์
นางสาวอลิสา ถนอมเมือง
นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน
นายกรวิชญ์ ไกยะวงษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.เข้าฟังคำชี้แจงในคาบแรก หากไม่เข้าจะถูกถอนรายวิชา
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.