617337MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 108205 และ 108206
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00B1210BC35350W    
  อังคาร09:00-12:00F12F12L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์


สอบกลางภาค: 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B1116 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B1205 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B1207
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1112
25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B2104
  02 จันทร์13:00-15:00B1210BC36351W    
  อังคาร09:00-12:00F12F12L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์


สอบกลางภาค: 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B1116 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B1205 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B1207
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1112
25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B2104
  03 จันทร์13:00-15:00B1210BC35305W    
  ศุกร์09:00-12:00F12F12L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์


สอบกลางภาค: 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B1116 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B1205 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B1207
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1112
25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B2104
  04 จันทร์13:00-15:00B1210BC35278M    
  ศุกร์09:00-12:00F12F12L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์


สอบกลางภาค: 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B1116 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B1205 6 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B ห้อง B1207
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1112
25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B2104
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.