109204BIOCHEMISTRY LABORATORY
ปฏิบัติการชีวเคมี
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102201 หรือ
CO 102201 หรือ
109201 หรือ
CO 109201
รายวิชาต่อเนื่อง:617441
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F2F2L32284W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
  02 จันทร์13:00-16:00F2F2L321121W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
  03 จันทร์17:00-20:00F2F2L32527W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
  04 อังคาร10:00-13:00F2F2L32275W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1131
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
  05 อังคาร10:00-13:00F2F2L32824W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1131
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
  06 อังคาร14:00-17:00F2F2L32266W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1131
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
  07 อังคาร14:00-17:00F2F2L32248W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ศาสตราจารย์ ดร.วิภา สุจินต์
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1131
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
  08 พุธ13:00-16:00F2F2L32302W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1131
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
  09 พุธ13:00-16:00F2F2L321814W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1131
7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.